MUIC-SGU เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเซนต์จอร์ช (St. George’s University School of Medicine) ซึ่งเปิดโอกาสให้นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพของวิทยาลัยฯ ได้ลงทะเบียนและเริ่มศึกษาวิชา pre-medicine ที่วิทยาลัยฯ นักศึกษาที่ผ่านคุณสมบัตินี้จะได้รับข้อเสนอเพื่อรับปริญญาแพทยศาสตร์ (MD) ที่ St. George’s University School of Medicine, Grenada Campus

จะเข้าร่วมในโปรแกรมนี้ได้อย่างไร?

ขั้นที่ 1

นักศึกษาเริ่มต้นเส้นทางนี้ที่ MUIC โดยการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์และภาษาแบบเข้มข้น แผนการศึกษาสูงสุด 74 หน่วยกิตนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้นักศึกษาปฏิบัติตามข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับหลักสูตรเตรียมความพร้อมก่อนศึกษาต่อไปในขั้นสูง เมื่อสำเร็จการศึกษารายวิชาวิทยาศาสตร์และภาษาที่เข้มข้นแล้วนักศึกษาสามารถเรียนหลักสูตร pre-medicine 50 หน่วยกิต ในระหว่างที่ศึกษานักศึกษาสามารถสมัครเข้าโรงเรียนแพทย์ SGU ตามเงื่อนไขที่กำหนด นักศึกษาที่ได้เกรดเฉลี่ย 3.4 หรือมากกว่า จะได้รับโอกาสเข้าศึกษาที่ SGU โดยรวมแล้วนักศึกษาจะเรียนที่ MUIC เป็นเวลา 6-8 เทอม

ขั้นที่ 2

หลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิตที่ SGU เป็นหลักสูตร 4 ปี 2 ปีแรกเป็น pre-clinical year ปี 3 และ 4 เป็น clinical years นักศึกษามีทางเลือกในการเรียนปีที่ 1 ณ วิทยาเขต SGU ในประเทศ Grenada หรือเข้าร่วมโครงการนักวิชาการระดับโลก Keith B. Taylor ที่ University of Northumbria สหราชอาณาจักร ในปีที่ 2 นักศึกษาจะต้องศึกษาที่วิทยาเขต SGU ประเทศ Grenada เมื่อนักศึกษาพร้อมที่จะเริ่มการฝึกอบรมทางคลินิกแล้ว นักศึกษาสามารถมีทางเลือก ในการเลือกโรงพยาบาลที่เปิดสอนในสหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา สำหรับวิชาความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและวิชาเลือกทางการแพทย์

ขั้นที่ 3

ในช่วงการเรียนปีที่ 4 นักศึกษาจะต้องสอบ USMLE Step II และ Step II CK / CS ซึ่งเป็นการสอบครั้งที่ 2 ใน 3 ของการสอบที่จำเป็นต้องได้รับใบอนุญาตทางการแพทย์ในสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ นักศึกษาจะต้องเข้าสู่โปรแกรม The Match หรือ The National Resident Match Program for the United States ซึ่งเป็นโปรแกรมการฝึกอบรมเพื่อการอยู่อาศัยที่ตั้งอยู่ในโรงพยาบาลในสหรัฐอเมริกา นี่คือที่ที่นักศึกษาจะเลือกความสนใจเป็นพิเศษและโรงพยาบาลที่นักศึกษาต้องการฝึก และเป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตการทำงานของนักศึกษาในด้านการแพทย์

หน่วยรับสมัคร

ชั้น 3 อาคารอทิตยาทร
วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล
ถนนพุทธมณฑล สาย 4
ศาลายา นครปฐม 73170
โทรศัพท์: (+66) 02-700-5000
ต่อ. 4344-7
แฟกซ์: (+66) 02-700-5013
เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์
8:00 – 17:00 น.
E-mail: icdad@mahidol.ac.th