วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์

คณิตศาสตร์ได้พิสูจน์แล้วว่าเป็นเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับการทำความเข้าใจโลกรอบตัวเรา คณิตศาสตร์มีบทบาทพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ การค้าและการเงิน วิทยาลัยนานาชาตินำเสนอวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ที่รวมประโยชน์ของการศึกษาทั่วไปทั้งในด้านวิทยาศาสตร์และมนุษยศาสตร์เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถสูงผู้ซึ่งสามารถศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา หรือเป็นบุคลากรการสอนระดับมัธยมศึกษา หรือประกอบวิชาชีพในด้านไอที การเงิน การธนาคาร สถิติ และคณิตศาสตร์ประกันภัย

ด้วยระบบ I-design นักศึกษาสามารถเลือกเรียนวิชาโท (minor) ได้ 2 แขนงวิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์การตัดสินใจ (decision making) และ สถิติ (statistics) นอกจากนี้ เรายังมีชุดวิชา (track) ที่แนะนำให้เรียนสำหรับนักศึกษาที่สนใจศึกษาทางด้านคณิตศาสตร์การเงิน และคณิตศาสตร์ประกันภัยอีกด้วย  

โอกาสการอาชีพ

  • คณิตศาสตร์ประยุกต์
  • การวิจัยและพัฒนาในภาคการค้าหรือในสถาบันการศึกษา
  • นักคณิตศาสตร์ประกันภัยในการออกแบบกรมธรรม์ประกันภัย
  • ที่ปรึกษาของบริษัทในตำแหน่งบริหาร
  • นักสถิติและนักวางแผนในภาครัฐหรือเอกชน
  • เจ้าหน้าที่วิทยาการในแผนกความมั่นคงแห่งชาติ

โครงสร้างหลักสูตร

หมวดวิชา จำนวนหน่วยกิต
หมวดวิชาปรับพื้นฐาน
ไม่มีหน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
48 หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาการสื่อสารภาษาอังกฤษ
16 หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
 8 หน่วยกิต
– กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และภาษาต่างประเทศ
12 หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
8 หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาพลานามัย
4 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ
126 หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาแกน
30 หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาเอกบังคับ
68 หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาเอกเลือก
28 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี
 8 หน่วยกิต

ต้องได้หน่วยกิตทั้งหมด
ไม่น้อยกว่า 182 หน่วยกิต

หมายเหตุ : หากนักศึกษาได้รับการบรรจุให้อยู่ในกลุ่ม ‘Advanced Track’ ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาการสื่อสารภาษาอังกฤษ นักศึกษาจะได้รับการยกเว้นไม่ต้องเรียนวิชาในกลุ่มวิชาการสื่อสารภาษาอังกฤษ 4 หน่วยกิต

ดาวน์โหลดรายชื่อหลักสูตร

ดาวน์โหลดคำอธิบายรายวิชา

ดาวน์โหลดแผนการสอน

JOINT PATHWAY PROGRAM
MUIC-SGU Doctor of Medicine
Pathway to US Residency Training and Medical Careers

Click to see more

2+2
Dual-Degree

MUIC-Flinders University Dual Degree Program
B.Sc. (Chemistry) – B.Sc. (Forensic and Analytical Science)
B.Sc. (Chemistry) – B.Sc. (Nanotechnology)


Click to see more

สำนักงานกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์

ห้อง 3501 ชั้น 5 อาคาร 3
โทร. +66 (0) 2700 5000
ต่อ 3516, 3517
โทรสาร : +66 (0) 2 441 9745
วันทำการ – วันจันทร์ – วันศุกร์
เวลา 8.00 น. – 17.00 น.