Research-Related Policies

Research Promotion and Management Office

Research-Related Policies

Research-Related Policies

Research-Related Policies More Information
 • ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์การนำเสนอผลงานทางวิชาการในการขอตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์พิเศษ และศาสตราจารย์พิเศษ พ.ศ. 2567
 • แนวปฏิบัติการใช้ข้อมูลภายในของวิทยาลัยฯ เพื่อทำการวิจัย R2R
 • ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง แนวปฏิบัติในการส่งโครงการวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในคน พ.ศ. 2567 [ประกาศ ณ วันที่ 9 เมษายน 2567]
 • ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการเก็บค่าธรรมเนียมการพิจารณาโครงการวิจัยในคนและโครงการที่ดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ที่เสนอขอการรับรองจริยธรรมการวิจัย พ.ศ. 2567 [ประกาศ ณ วันที่ 1 เมษายน 2567]
 • ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการสนับสนุนค่าจัดเตรียมต้นฉบับ ค่าตีพิมพ์ และเงินรางวัล สำหรับการตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2567 [ประกาศ ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2567]
 • ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการสนับสนุนค่าจัดเตรียมต้นฉบับ ค่าตีพิมพ์ และเงินรางวัล สำหรับการตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ พ.ศ. 2567 [ประกาศ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567]
 • Mahidol University Announcement on Criteria and Rates for Granting of Manuscript Charges, and Rewards for Publications of Article in an International-level Journal, B.E. 2567 (2024)
 • ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณา Mahidol University’s Top1% Researcher 2024 ประจำปี พ.ศ.2567
 • ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้บริการของศูนย์เครื่องมือวิจัยเพื่อความเป็นเลิศงานเครื่องมือกลาง กองบริหารงานวิจัย พ.ศ. 2567
 • ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ทุนสนับสนุนการจัดประชุมหรือจัดสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ พ.ศ. 2567
 • ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ทุนสนับสนุนนักวิจัยหลังปริญญาเอกชาวต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2567
 • ประชาสัมพันธ์แบบฟอร์ม Offsite กรณีที่นักวิจัยมีความประสงค์ดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ภายนอกมหาวิทยาลัย
 • ประชาสัมพันธ์แนวทางการปฎิบัติตามมาตรา 52 และ 53 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธ์ุพืช พ.ศ. 2542
 • ขอแจ้งแนวปฎิบัติเรื่องการขออนุญาตเข้าทำการศึกษาหรือการวิจัยทางวิชาการในพื้นที่ป่าอนุรักษ์
 • การปรับใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูล SJR ปี 2022
 • การดำเนินการเกี่ยวกับการขอการรับรองจริยธรรมการวิจัยในคนเกี่ยวกับการออกเอกสารรับรองโครงการวิจัยฉบับชั่วคราว (Temporary CoA/ CoE)
 • แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ พ.ศ. 2566 – 2570
 • ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ทุนสนับสนุนนักวิจัยหลังปริญญาเอกชาวต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2566
 • ขอแจ้งซักซ้อมแนวปฏิบัติการดำเนินงานโครงการวิจัยและการจัดทำบันทึกข้อตกลงที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์พืชที่เป็นยาเสฟติดให้โทษหรือพืชที่ถูกเพิกถอนจากการเป็นยาเสพติดให้โทษหรือวัตถุออกฤทธิ์ตามกฎหมาย เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ของมหาวิทยาลัยมหิดล
 • ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ทุนสนับสนุน Macquarie-Mahidol Seed Grant ประจำปี พ.ศ. 2565
 • ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ทุนสนับสนุนค่าที่พักสำหรับนักศึกษาแลกเปลี่ยน บุคลากร อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ และนักวิจัยหลังปริญญาเอกชาวต่างประเทศ พ.ศ. 2566
 • 2022_Research Performance_MUIC
 • ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา การจ้าง และการสนับสนุนอาจารย์หรือนักวิจัยผู้มีศักยภาพสูงระดับนานาชาติ (Global Talent) พ.ศ. 2565
 • ขอแจ้งซักซ้อมแนวปฏิบัติการดำเนินงานโครงการวิจัยและการจัดทำบันทึกข้อตกลงที่เกี่ยวข้องกับกัญชา/กัญชงเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ของมหาวิทยาลัยมหิดล
 • ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับโครงการวิจัยที่ไม่เข้าข่ายการวิจัยในคน พ.ศ. 2565
 • ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การยกเว้นเงินค่าธรรมเนียมพัฒนาการวิจัยของมหาวิทยาลัยและส่วนงานที่จัดเก็บจากโครงการวิจัยที่ได้รับเงินอุดหนุนจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2565
 • ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ทุนสนับสนุน Macquarie-Mahidol Seed Grant ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 • ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินรางวัลแก่ศาสตราจารย์วุฒิคุณ (Adjunct Professor) ซึ่งตีพิมพ์ผลงานวิชาการในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลชั้นนำระดับนานาชาติ พ.ศ. 2565
 • ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การแต่งตั้งศาสตราจารย์วุฒิคุณ (Adjunct Professor) พ.ศ. 2565
 • ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินรางวัลแก่ผู้สร้างสรรค์ผลงานที่ตีพิมพ์ในนามสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2565
 • ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินรางวัลค่าตอบแทนแก่ผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นผู้อ่านผลงานของผู้สร้างสรรค์ผลงานที่ตีพิมพ์ในนามสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2565
 • ซักซ้อมแนวปฏิบัติ เรื่อง มาตรฐานการวิจัยของโครงการวิจัยที่เสนอขอรับทุน และหลังจากได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย
 • Practice Guideline on Research Standard
 • หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัย (Original Article) หรือ บทความปริทัศน์ (Review Article) ที่มีค่า Article Processing Charge (APC) พ.ศ. 2564
 • หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัย (Original Article) หรือ บทความปริทัศน์ (Review Article) ที่มีตีพิมพ์ในวารสารที่มีอันดับสูงสุดร้อยละสิบตามค่า SJR ของสาขานั้น พ.ศ. 2564
 • หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้ตีพิมพ์บทความปริทัศน์ (Review Article) ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ พ.ศ. 2564
 • MU’s Announcement on “Review Article Compensation” B.E. 2564
TH | ENG
 • Announcement from Department of Mineral Resources on “Policy of Research on Fossil”
 • นโยบายในการกำกับดูแลการบริหารจัดการคลังชีววัตถุ ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์เพื่อการวิจัย
 • ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ทุนสนับสนุนการพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศ (ระยะที่ 2) ประจำปีงบประมาณ 2564
 • การแจ้งหรือการศึกษาวิจัยหรือจำหน่าย ส่งออก หรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้า
 • หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา การจ้าง และการสนับสนุนอาจารย์หรือนักวิจัยศักยภาพสูง พ.ศ. 2564
 • ขอความร่วมมืออ้างอิงกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
 • ทุนสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายวิชาการที่มีศักยภาพสูง (MU-Talents) พ.ศ. 2564
 •  ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การปรับหลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพบทความ

Our website uses cookies to provide you with a better online experience. Please select “Accept” or “Cookie Settings” to set your cookie preferences.

Privacy Preferences

Cookies are used on our website to recognize you from other visitors. Our website uses cookies to analyze how users interact with our website. By continuing to use our website, you consent to us placing cookies on your computer to analyze how users interact with our website. The university will use the analytics to improve the website’s usability. Performance cookies, on the other hand, do not gather information that can be used to identify you, such as your name, email address, or other personal information. They are only used for statistics purposes. As a result, this privacy policy will help the university to improve our website while simultaneously providing the best possible online experience. Please note that you can modify your cookie settings.

Accept All
Manage Consent Preferences
 • Necessary
  Always Active

  Necessary cookies are required to help a website usable by enabling core functions and access to secure areas of the website. The website cannot be function properly without these cookies and they are enabled by default and cannot be disabled.

 • Analytics

  Analytics cookies help website to understand how visitors interact through the website. These cookies help to improve user experiences by collecting and reporting information.

Save