Thailand Web Stat Truehits.net

ศูนย์เตรียมความพร้อม
ภาษาและคณิตศาสตร์

หลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี

หลักสูตรระดับ
ปริญญาโท

ตารางการรับสมัคร

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (MUIC) เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับการศึกษา ได้แก่ ศูนย์เตรียมความพร้อมภาษาและคณิตศาสตร์, ระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกำหนดและระยะเวลาการรับสมัครโปรดคลิกปุ่ม “สมัครเรียน”:

การรับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี

รับสมัครนักศึกษาปริญญาตรี:

รอบ ช่วงเปิดรับสมัคร วิธีการรับสมัคร
1
18 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2562
2
3 -19 กรกฏาคม  2562
3
3 – 17 ตุลาคม 2562
4
6 – 21 มกราคม 2563

รับสมัครนักศึกษาปริญญาโท:

หลักสูตร ช่วงเปิดรับสมัคร วิธีการรับสมัคร
MBA
1 พฤศจิกายน 2562 – 2 มีนาคม 2563
MBA 4+1
 ตอนนี้ – 2 มีนาคม 2563
MM
1 พฤศจิกายน 2562 – 30 มีนาคม 2563

ตารางการรับสมัคร

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (MUIC) เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับการศึกษา ได้แก่ ศูนย์เตรียมความพร้อมภาษาและคณิตศาสตร์, ระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกำหนดและระยะเวลาการรับสมัครโปรดคลิกปุ่ม “สมัครเรียน”:

การรับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี

รับสมัครนักศึกษาปริญญาตรี:

รอบ ช่วงเปิดรับสมัคร วิธีการรับสมัคร
1
18 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2562
2
3 -19 กรกฏาคม  2562
3
3 – 17 ตุลาคม 2562
4
6 – 21 มกราคม 2563

รับสมัครนักศึกษาปริญญาโท:

หลักสูตร ช่วงเปิดรับสมัคร วิธีการรับสมัคร
MBA
1 พฤศจิกายน 2562 – 2 มีนาคม 2563
MBA 4+1
ตอนนี้ – 2 มีนาคม 2563
MM
1 พฤศจิกายน 2562 – 30 มีนาคม 2563

ข้อมูลตัวเลข ณ ปัจจุบัน

0
ดำเนินการสอนมาแล้ว(ปี)
0
อาจารย์และนักศึกษาต่างชาติ
0
นักศึกษาทั้งหมด
0
ศิษย์เก่า

เรื่องราวความสำเร็จของเรา

The Chartered Financial Analyst (CFA) ให้การรับรองสาขาวิชาการเงิน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

สาขาวิชาการเงิน ภาควิชาบริหารธุรกิจ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับการรับรองจากสถาบัน The Chartered Financial Analyst

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับการรับรองจากสถาบันมาตรฐานทางการศึกษาระดับโลก AACSB

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับการรับรองด้านความเป็นเลิศจาก

ศูนย์เตรียมความพร้อมภาษาและคณิตศาสตร์ (PC) ได้รับการรับรองคุณภาพจาก NEAS

ศูนย์เตรียมความพร้อมภาษาและคณิตศาสตร์ (PC) ได้รับการรับรองคุณภาพจาก NEAS เป็นที่เรียบร้อยแล้ว NEAS ได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์เตรียมความพร้อมภาษาและ