กลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์

B.A.

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)

สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและกิจการทั่วโลก (IRGA)

กลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์

หลักสูตรสาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและกิจการทั่วโลก ของกลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์ได้รับการออกแบบมาเพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษาในการประกอบอาชีพที่หลากหลายทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน หลักสูตรนี้ให้ความรู้ที่จำเป็นแก่นักศึกษาในการใช้ชีวิตและการทำงานในโลกยุคโลกาภิวัตน์ที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยให้นักศึกษาพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณความสามารถในการแก้ปัญหาและศิลปะการสื่อสาร การทำงานเป็นกลุ่ม การทำงานข้ามวัฒนธรรม และความเป็นผู้นำ ระหว่างการเรียนหลักสูตรนี้ นักศึกษามีโอกาสอย่างเพียงพอที่จะมีส่วนร่วมในการวิจัยประยุกต์ นอกจากนี้นักศึกษายังสามารถเลือกที่จะได้รับหน่วยกิตจากโปรแกรมฝึกงานหรือเรียนต่อในระดับปริญญาคู่กับหนึ่งในมหาวิทยาลัยพันธมิตรของเราในต่างประเทศ

ทำไมถึงเรียนสาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและกิจการทั่วโลก
  • วิธีการวิเคราะห์ที่หลากหลายเพื่อพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
  • เน้นการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาและการแก้ปัญหาเพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงในวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
  • วิธีการโต้ตอบเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและการทำงานเป็นทีม
  • การตอบสนองต่อความแตกต่างทางวัฒนธรรมที่ช่วยให้ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในสภาพแวดล้อมที่หลากหลายทางวัฒนธรรม
  • โปรแกรมที่ส่งเสริมแนวปฏิบัติสากลที่ดีที่สุดในด้านวินัยและสนับสนุนการวิจัยเชิงรุกโดยคณาจารย์ของกลุ่มสาขาวิชา

ดาวน์โหลดโบว์ชัวร์

สาขาวิชาที่เปิดสอน

สำนักงานกลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์
ชั้น1 อาคาร 2 วิทยาลัยนานาชาติ
วันเวลาทำการ วันจันทร์ – วันศุกร์
ตั้งแต่ 8.00 – 17.00 น.