กิจกรรมนักศึกษา 

ชีวิตนักศึกษา

กิจกรรมนักศึกษา

กิจกรรมนักศึกษา

การเรียนรู้ไม่ได้จำกัดอยู่ที่ผนังทั้งสี่ของห้องเรียน วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดลมีกิจกรรมนักศึกษามากมายให้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับชีวิตและสังคมมากขึ้น