สวัสดิการสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับบุตรบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล

หลักสูตร (EP/ MP)

สวัสดิการสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับบุตรบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล

เอกสารประกอบการสมัคร

  1. สำเนาบัตรประชาชนของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล

  2. สำเนาบัตรบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล

  3. หนังสือรับรองการทำงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล

  4. หลักฐานแสดงผลการสอบคัดเลือก

  5. สำเนาสูติบัตร หรือสำเนาทะเบียนบ้าน หรือเอกสารทางกฎหมายที่แสดงว่าเป็นผู้ปกครองของผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนที่ศูนย์เตรียม ฯ

  6. แบบคำร้องขอรับทุนการศึกษา (ดาวน์โหลด)

ทั้งนี้ผู้ขอรับทุนต้องนำส่งเอกสารทั้งหมดที่ศูนย์เตรียมความพร้อม ฯ ก่อนการลงทะเบียนเรียนครั้งแรก

รายละเอียด ประกาศสวัสดิการสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับบุตรบุคลากรมหาวิทยาาลัยมหิดล