2+2 Dual-Degree

สาขาวิชาเคมีจัดให้มีการเรียนแบบสองปริญญาในสี่ปี
(สองปีในไทยและสองปีในออสเตรเลีย)

B.Sc. (Chemistry) – B.Sc. (Forensic and Analytical Science)

Joint Pathway Program

สำนักงานกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์

เริ่มประสบการณ์การเรียนรู้ได้ที่

วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล (MUIC)

รับสมัครและจัดสอบ

ติดต่อหน่วยรับสมัครและจัดสอบ
icdad@mahidol.ac.th

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

ชีววิทยา หรือ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ เป็นศาสตร์แห่งชีวิต ศาสตร์นี้มีขอบเขตอันกว้างใหญ่ มีความหลากหลาย ซึ่งทางวิทยาลัยฯ ได้จัดการเรียนการสอนในวิชาเอกวิทยาศาสตร์ชีวภาพเป็นหน่วยย่อยต่าง ๆ (modules)

ความหลากหลายในศาสตร์นี้ นอกจากจะเกิดขึ้นจากการมีรูปแบบของสิ่งมีชีวิตที่หลากหลาย ยังมาจากการจัดระดับของสิ่งมีชีวิตที่รวมตั้งแต่ระดับเซลล์จนกระทั่งระบบนิเวศ ทำให้งานวิจัยทางชีวภาพมีได้ทั้งในภาพใหญ่ระดับโลกจนระดับจิ๋วของจุลชีพ ในการดำเนินการศึกษาวิจัย นักชีววิทยาอาจเลือกที่จะศึกษาในหนึ่งสายพันธุ์ แต่สามารถตรวจสอบว่ามันทำงานอย่างไร เข้ากับระบบนิเวศได้อย่างไร กลไกที่ยีนสร้างรูปร่างลักษณะ การวิวัฒนาการ รวมถึงกลไลการทำงานและแบ่งตัวของเซลล์ที่ซับซ้อน

นักศึกษาหลายคนอาจมีความสนใจในการนำความรู้พื้นฐานมาประยุกต์ใช้ ชีววิทยาประยุกต์จึงเป็นการนำองค์ความรู้เพื่อมาจัดการสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของระบบนิเวศ มนุษย์ สัตว์และเศรษฐกิจ มนุษย์เรามีบทบาทบนโลกใบนี้จึงมีความรับผิดชอบต่อตัวเราและต่อแม่ธรณี

ปริญญาที่ได้รับ
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

สำหรับนักศึกษา ID 63XXXX
เป็นต้นไป

สำหรับรหัสนักศึกษา
61XXXX-62XXXX

โอกาสการอาชีพ
  • ผู้ช่วยอาจารย์
  • ผู้ช่วยวิจัยในสถาบันวิจัย
  • ทำงานในแผนกวิจัยและพัฒนาของหน่วยงานของภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ชีวภาพซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับเครื่องมือวิทยาศาสตร์การค้าและบริการหรือในแผนกลูกค้าสัมพันธ์
  • เจ้าของบริษัทที่ขายสินค้าและ/หรือที่ให้บริการในสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
หลักสูตรความร่วมมือสถาบันการศึกษาระหว่างประเทศ