สำหรับนักเรียนไทยและต่างชาติ (ที่พำนักในไทย)

วิธีการรับสมัคร

ระดับปริญญาตรี

สำหรับนักเรียนไทยและต่างชาติ (ที่พำนักในไทย)

รอบการรับสมัครประจำปีการศึกษา 2565-2566

รอบที่ วันรับสมัคร วันสอบ วันเปิดภาคเรียน
ภาคการศึกษาที่ 1
1
19 เมษายน – 8 พฤษภาคม 2566 20 พฤษภาคม 2566 11 กันยายน 2566
2
28 มิถุนายน – 11 กรกฎาคม 2566 22 กรกฎาคม 2566 11 กันยายน 2566
ภาคการศึกษาที่ 2
3
2 – 17 ตุลาคม 2566 28 ตุลาคม 2566 8 มกราคม 2567
ภาคการศึกษาที่ 3
4
8 – 23 มกราคม 2567 3 กุมภาพันธ์ 2567 22 เมษายน 2567
รายชื่อนักศึกษาที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาและได้ชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าจะถูกส่งเข้าระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (Thai University Central Admission System: TCAS)

ติดต่อหน่วยรับสมัครและจัดสอบ

สำหรับสมัครสอบระดับปริญญาตรี