สำหรับนักเรียนไทยและต่างชาติ (ที่พำนักในไทย)

วิธีการรับสมัคร

ระดับปริญญาตรี

สำหรับนักเรียนไทยและต่างชาติ (ที่พำนักในไทย)

กำหนดการรับสมัคร รอบที่ 1 - รอบที่ 4

รอบที่ วันรับสมัคร วันสอบ วันเปิดภาคเรียน
ภาคการศึกษาที่ 1
1
23 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2567 18 พฤษภาคม 2567 16 กันยายน 2567
2
2 – 15 กรกฎาคม 2567 3 สิงหาคม 2567 16 กันยายน 2567
ภาคการศึกษาที่ 2
3
1 – 11 ตุลาคม 2567 26 ตุลาคม 2567 6 มกราคม 2568
ภาคการศึกษาที่ 3
4
7 – 20 มกราคม 2568 8 กุมภาพันธ์ 2568 21 เมษายน 2568
รายชื่อนักศึกษาที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาและได้ชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าจะถูกส่งเข้าระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (Thai University Central Admission System: TCAS)

ติดต่อหน่วยรับสมัครและจัดสอบ

สำหรับสมัครสอบระดับปริญญาตรี