ผู้สมัครแบบ Fast Track

วิธีการรับสมัคร

ผู้สมัครแบบ Fast Track

สอบสัมภาษณ์เท่านั้น

กำหนดการรับสมัคร รอบที่ 1 - รอบที่ 4

รอบที่ วันรับสมัคร วันสอบสัมภาษณ์ (Fast Track) วันเปิดภาคเรียน
ภาคการศึกษาที่ 1
1
23 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2567 มิถุนายน 2567 16 กันยายน 2567
2
2 – 15 กรกฎาคม 2567 สิงหาคม 2567 16 กันยายน 2567
ภาคการศึกษาที่ 2
3
1 – 11 ตุลาคม 2567 พฤศจิกายน 2567 6 มกราคม 2568
ภาคการศึกษาที่ 3
4
7 – 20 มกราคม 2568 มีนาคม 2568 21 เมษายน 2568
รายชื่อนักศึกษาที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาและได้ชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าจะถูกส่งเข้าระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (Thai University Central Admission System: TCAS)

วิธีการรับสมัคร ( ผู้สมัครแบบ Fast Track: สอบสัมภาษณ์เท่านั้น)

 • โรงเรียนมัธยมศึกษาหลักสูตรไทย 
  (มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ / กศน.)
 • โรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย
  (US Grade 12 / AS/A-Level / IB Diploma/IB Course Result / BTEC / French Baccalaureate)
 • วุฒิ General Educational Development (GED)
  (ผู้สมัครที่ยื่นผลสอบ GED จะต้องมีคะแนนรวมขั้นต่ำ 600 คะแนน และมีคะแนนขั้นต่ำในแต่ละวิชา 145 คะแนน และมีใบแสดงผลการเรียนก่อนสอบ GED)
 • จบการศึกษาจากต่างประเทศ (Overseas)
 1. สำเนาใบแสดงผลการเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
 2. สำเนาใบประกาศนียบัตร (ปพ.2 สำหรับโรงเรียนไทย) หรือประกาศนียบัตรจากโรงเรียนนานาชาติ หรือต่างประเทศ (กรณีสำเร็จการศึกษาแล้ว)
 3. จดหมายรับรองการเป็นนักเรียน (กรณีกำลังศึกษาอยู่)
 4. รูปถ่ายขนาด 450×350 pixels   (ชุดนักเรียนหรือชุดสุภาพ)
 1. ผลสอบภาษาอังกฤษฉบับจริงและอิเล็กทรอนิกส์ TOEFL (iBT) หรือ IELTS (Academic) หรือ PTE (Academic) ที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี โดยมีคะแนนขั้นต่ำ ดังนี้

  *ผู้สมัครสามารถยื่นเรื่องส่งผลคะแนนภาษาอังกฤษแบบอิเล็กทรอนิกส์ล่วงหน้าก่อนถึงรอบการรับสมัคร ศูนย์สอบจะใช้ระยะเวลาดำเนินการประมาณ 10 วันทำการนับจากวันที่ยื่นเรื่องส่งผลคะแนน  (คลิกที่นี่ เพื่อดูวิธีส่งผลคะแนน)

TOEFL (iBT)

Overall

69

Writing

22

***ยื่นเรื่องส่งผลคะแนนได้ที่ www.ets.org Code C186***
IELTS (Academic)Overall
6.0
Writing
6.0
*** ยื่นเรื่องส่งผลคะแนนโดยติดต่อ IDP หรือ British Council ***
PTE (AcademicOverall
50
Writing
50

*** ยื่นเรื่องส่งผลคะแนนได้ที่ ***
www.pearsonpte.com/sendingyourscores/

 1. ผลสอบคณิตศาสตร์ฉบับจริงและอิเล็กทรอนิกส์ ACT (Math) หรือ SAT (Math) ที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี โดยมีคะแนนขั้นต่ำ ดังนี้

  *ผู้สมัครสามารถยื่นเรื่องส่งผลคะแนนคณิตศาสตร์แบบอิเล็กทรอนิกส์ล่วงหน้าก่อนถึงรอบการรับสมัคร ศูนย์สอบจะใช้ระยะเวลาดำเนินการประมาณ 10 วันทำการนับจากวันที่ยื่นเรื่องส่งผลคะแนน (คลิกที่นี่ เพื่อดูวิธีส่งผลคะแนน)

  สาขาวิชา ACT (Math) หรือ New SAT (Math)
  วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีสร้างสรรค์ 25 600
  บริหารธุรกิจ 25 600
  สื่อและการสื่อสาร 18 500
  ผู้ประกอบการด้านธุรกิจการเดินทางและธุรกิจบริการ 18 500
  Order score via www.act.org Code 7958 Order score via www.collegeboard.org Code 7208

*** สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ สาขาวิชาวัฒนธรรมนานาชาติศึกษาและภาษา และสาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและกิจการทั่วโลก ไม่ต้องยื่นคะแนน  ACT (Math score) และ  New SAT (Math score)

 1. สำเนาบัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (สำหรับชาวต่างชาติ)
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. ค่าสมัคร 1,000 บาท

ขั้นตอนการสมัครและชำระค่าสมัคร

ติดต่อหน่วยรับสมัครและจัดสอบ

สำหรับสมัครผู้สมัครสอบระดับปริญญาตรี