ผู้สมัครแบบ Fast Track

วิธีการรับสมัคร

ผู้สมัครแบบ Fast Track

สอบสัมภาษณ์เท่านั้น

รอบการรับสมัครประจำปีการศึกษา 2565-2566

รอบที่ วันรับสมัคร วันสอบ วันเปิดภาคเรียน
ภาคการศึกษาที่ 1
1
19 เมษายน – 8 พฤษภาคม 2566 20 พฤษภาคม 2566 11 กันยายน 2566
2
28 มิถุนายน – 11 กรกฎาคม 2566 22 กรกฎาคม 2566 11 กันยายน 2566
ภาคการศึกษาที่ 2
3
2 – 17 ตุลาคม 2566 28 ตุลาคม 2566 8 มกราคม 2567
ภาคการศึกษาที่ 3
4
8 – 23 มกราคม 2567 3 กุมภาพันธ์ 2567 22 เมษายน 2567
รายชื่อนักศึกษาที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาและได้ชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าจะถูกส่งเข้าระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (Thai University Central Admission System: TCAS)

วิธีการรับสมัคร ( ผู้สมัครแบบ Fast Track: สอบสัมภาษณ์เท่านั้น)

เอกสารในการสมัคร

 1. สำเนาใบแสดงผลการเรียน
  • สำเนาใบแสดงผลการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  หรือ
  • วุฒิประกาศนียบัตร GCE ‘AS’ Level และ/หรือ GCE ‘A’ Level (Private Candidate)
    ต้องส่งใบประกาศนียบัตร GCE ‘AS’ Level และ/หรือ GCE ‘A’ Level ไม่ต่ำกว่า 3 วิชา โดยได้เกรดในแต่ละวิชาไม่ต่ำกว่า C และ มีใบแสดงผลการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษา (รายวิชาใน ‘AS’ Level และ ‘A’ Level จะต้องไม่ซ้ำกัน)
  • วุฒิประกาศนียบัตร IBDP (International Baccalaureate Diploma Programme)
   – IB Diploma ได้ คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 24 
   – IB Diploma Course Results (IBCR) สอบผ่านอย่างต่ำ 5 วิชา ไม่ซ้ำกัน และแต่ละวิชาได้เกรดไม่ต่ำกว่า 4
  • วุฒิ GED ผู้สมัครที่สอบ GED
   – ผู้สมัครที่ยื่นผลสอบ GED จะต้องมีคะแนนขั้นต่ำในแต่ละวิชา 145 คะแนน และได้คะแนนรวมขั้นต่ำ 600 คะแนน และมีใบแสดงผลการเรียนก่อนสอบ GED
 1. สำเนาใบประกาศนียบัตร (ปพ.2 สำหรับโรงเรียนไทย) หรือประกาศนียบัตรจากโรงเรียนนานาชาติ หรือต่างประเทศ (กรณีสำเร็จการศึกษาแล้ว)
 2. จดหมายรับรองการเป็นนักเรียน (กรณีกำลังศึกษาอยู่)
 3. รูปถ่ายขนาด 450×350 pixels   (ชุดนักเรียนหรือชุดสุภาพ)
 1. ผลสอบภาษาอังกฤษฉบับจริงและอิเล็กทรอนิกส์ TOEFL (iBT) หรือ IELTS (Academic) หรือ PTE (Academic) ที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี โดยมีคะแนนขั้นต่ำ ดังนี้

  *ผู้สมัครสามารถยื่นเรื่องส่งผลคะแนนภาษาอังกฤษแบบอิเล็กทรอนิกส์ล่วงหน้าก่อนถึงรอบการรับสมัคร ศูนย์สอบจะใช้ระยะเวลาดำเนินการประมาณ 10 วันทำการนับจากวันที่ยื่นเรื่องส่งผลคะแนน  (คลิกที่นี่ เพื่อดูวิธีส่งผลคะแนน)

TOEFL (iBT)

Overall

69

Writing

22

***ยื่นเรื่องส่งผลคะแนนได้ที่ www.ets.org Code C186***
IELTS (Academic)Overall
6.0
Writing
6.0
*** ยื่นเรื่องส่งผลคะแนนโดยติดต่อ IDP หรือ British Council ***
PTE (AcademicOverall
50
Writing
50

*** ยื่นเรื่องส่งผลคะแนนได้ที่ ***
www.pearsonpte.com/sendingyourscores/

 1. ผลสอบคณิตศาสตร์ฉบับจริงและอิเล็กทรอนิกส์ ACT (Math) หรือ SAT (Math) ที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี โดยมีคะแนนขั้นต่ำ ดังนี้

  *ผู้สมัครสามารถยื่นเรื่องส่งผลคะแนนคณิตศาสตร์แบบอิเล็กทรอนิกส์ล่วงหน้าก่อนถึงรอบการรับสมัคร ศูนย์สอบจะใช้ระยะเวลาดำเนินการประมาณ 10 วันทำการนับจากวันที่ยื่นเรื่องส่งผลคะแนน (คลิกที่นี่ เพื่อดูวิธีส่งผลคะแนน)

  สาขาวิชา ACT (Math) หรือ New SAT (Math)
  วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีสร้างสรรค์ 25 600
  บริหารธุรกิจ 25 600
  สื่อและการสื่อสาร 18 500
  ผู้ประกอบการด้านธุรกิจการเดินทางและธุรกิจบริการ 18 500
  Order score via www.act.org Code 7958 Order score via www.collegeboard.org Code 7208

*** สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ สาขาวิชาวัฒนธรรมนานาชาติศึกษาและภาษา และสาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและกิจการทั่วโลก ไม่ต้องยื่นคะแนน  ACT (Math score) และ  New SAT (Math score)

 1. สำเนาบัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (สำหรับชาวต่างชาติ)
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. ค่าสมัคร 1,000 บาท

ขั้นตอนการสมัครและชำระค่าสมัคร

ติดต่อหน่วยรับสมัครและจัดสอบ

สำหรับสมัครผู้สมัครสอบระดับปริญญาตรี