AUN-QA Clinic

เกี่ยวกับ MUIC

AUN-QA Clinic

AUN-QA Clinic

ฝ่ายการวางแผนกลยุทธ์และพัฒนาคุณภาพได้จัดตั้ง AUN-QA Clinic เพื่อให้ความช่วยเหลือหลักสูตร ในการเขียนรายงานการประเมินตนเอง หรือ AUN-QA self-assessment report (SAR) และการให้คำแนะนำด้านแนวทางการพัฒนาหลักสูตรตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินหลักสูตร โดยมี ดร.วีรเดช พันธ์วิศวาส ซึ่งเป็นผู้ประเมิน AUN-QA ในระดับอาเซียน คอยให้คำปรึกษา

หากท่านสนใจขอรับบริการ AUN-QA Clinic กรุณานัดหมายล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน โดยสามารถติดต่อ นางสาวพรนภัสส์ พราหมณ์โชติ ที่ Email: pornnapat.pra@mahidol.edu หรือ โทร 4364

ตารางการให้บริการ:

วันจันทร์ และวันพฤหัสบดี

เวลา 15.00 – 16.00 น.

หมายเหตุ: กำหนดการและรูปแบบการให้คำปรึกษาอาจมีการเปลี่ยนแปลงในกรณีที่ ดร.วีรเดช พันธ์วิศวาส ติดภารกิจสำคัญในวันและเวลาเดียวกับที่นัดหมายไว้