คำถามที่พบบ่อย: Pathway Program

คำถามที่พบบ่อย: Pathway Program

หลักสูตรนี้มีจำนวน 74 หน่วยกิตสามารถเรียนให้จบภายใน 4 เทอม หากนักศึกษาได้รับและประเมินผลคุณวุฒิการศึกษาระดับอนุปริญญา IB หรือหลักสูตรที่สูงขึ้นซึ่งสามารถโอนได้ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยมหิดล อาจลดระยะเวลาการศึกษาเป็น 3 เทอม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับหลักสูตรที่นักศึกษาเรียน

เมื่อใดก็ตามที่นักศึกษาสอบเข้า MUIC หากนักศึกษาตัดสินใจว่าจะสมัครหลักสูตรแพทยศาสตร์ SGU นักศึกษาสามารถแจ้งความประสงค์กับอาจารย์ที่กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ตัวแทน SGU จะติดต่อนักศึกษาเพื่ออำนวยความสะดวกในการสมัคร เมื่อนักศึกษาเรียนจบหลักสูตรวิทยาศาสตร์แบบเข้มข้นและภาษาแล้ว นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรที่ระบุไว้ในหลักสูตร Foundation Year Program โดยไม่ต้องได้รับอนุญาตเป็นพิเศษ

ในขณะที่นักศึกษาศึกษาที่ SGU นักศึกษาจะถูกขอให้ทำการสอบใบอนุญาตทางการแพทย์ของสหรัฐอเมริกา (USMLEs) สิ่งเหล่านี้คือการสอบที่นักศึกษาจะต้องผ่านการได้รับใบอนุญาตในการเป็นแพทย์ในสหรัฐอเมริกา

การมีความเชี่ยวชาญในด้านการแพทย์ต้องการการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน นักศึกษาจะสามารถสมัครเข้ารับการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านผ่าน“ THE MATCH” ในชั้นปีที่ 4 ของนักศึกษาและเมื่อนักศึกษาผ่านขั้นตอนที่ I และ II ของ USMLE

เพื่อให้สามารถเป็นแพทย์ในประเทศไทยหรือที่อื่นใดทั่วโลก นักศึกษาจะต้องได้รับใบอนุญาตจากประเทศนั้นๆ ซึ่งในประเทศไทย กระบวนการออกใบอนุญาตนี้กระทำผ่านแพทย์สภาซึ่งดำเนินการตรวจสอบใบอนุญาตทางการแพทย์ไทยให้กับบัณฑิตแพทย์จากโรงเรียนแพทย์ทั้งในและต่างประเทศ

ในการที่จะมีสิทธิ์เข้าสอบเพื่อรับใบอนุญาตดังกล่าวนักศึกษาจำเป็นต้องสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนแพทย์ที่จดทะเบียนโดยแพทย์สภาแห่งประเทศไทย หลักสูตรการแพทย์ SGU ได้รับการอนุมัติจากแพทย์สภาแห่งประเทศไทยและผู้สำเร็จการศึกษาสามารถเข้ารับการสอบขอใบอนุญาตได้