กระบวนการรับสมัคร (SGU)

ในการเข้าร่วมโปรแกรมนี้ ผู้สมัครจะต้องสมัครเป็นนักศึกษาเต็มเวลาที่ MUIC ผ่านกระบวนการรับเข้าเรียนของ MUIC ผู้สมัครอาจสมัครเป็นผู้สมัครภาคปกติหรือ fast track applicant หลักเกณฑ์และข้อกำหนดในการรับสมัครมีการอธิบายไว้ในเว็บไซต์ MUIC  https://muic.mahidol.ac.th/โดยสังเขป ผู้สมัครจะต้องส่งเอกสารที่จำเป็น เช่น ใบรับรองผลการเรียนอย่างเป็นทางการ สำเนาใบรับรองโรงเรียนมัธยมหรือประกาศนียบัตร (หากสำเร็จการศึกษา) จดหมายยืนยันสถานะนักศึกษาปัจจุบัน (หากกำลังศึกษาอยู่), การทดสอบความสามารถทางภาษา, การทดสอบมาตรฐานที่ใช้สำหรับการเข้าวิทยาลัย เช่น SAT หรือ ACT จดหมายแนะนำตัว ถ่ายสำเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางและสำเนาของเอกสารที่อยู่อาศัยปัจจุบัน การส่งเอกสารอาจส่งด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์พร้อมกับการชำระค่าธรรมเนียมการสมัคร

เมื่อเป็นนักศึกษาของ MUIC นักศึกษาอาจแจ้งความประสงค์ในการเข้าสู่เส้นทางการแพทย์ของ MUIC-SGU ได้ตลอดเวลาระหว่างการศึกษา จากนั้นนักศึกษาจะสมัครเพื่อยอมรับตามเงื่อนไขจาก SGU เมื่อเสร็จสิ้นการสัมภาษณ์ นักศึกษาจะได้รับจดหมายตอบรับตามเงื่อนไข ซึ่งกำหนดว่านักศึกษาจะต้องได้เกรดเฉลี่ย 3.4 หรือสูงกว่านั้น อย่างไรก็ตามสำหรับผู้ที่จบหลักสูตรครบตามเกณฑ์และต้องมีเกรดเฉลี่ยสูงกว่าหรือเท่ากับ 3.2 แต่น้อยกว่า 3.4 นักศึกษาอาจมีการสอบกับ SGU เมื่อได้รับคะแนนสุทธิขั้นต่ำ 70% จะได้รับการพิจารณาเข้าสู่โปรแกรม SGU MD หากนักศึกษามีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขนี้จะมีการสัมภาษณ์ทุนการศึกษาก่อนออกเดินทางเพื่อศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตที่ SGU