a nonsmoking rule at the university

ชีวิตนักศึกษา

สถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่

01.

มีนโยบายและการดำเนินงานในเรื่องสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ตามมาตรการทางกฎหมายที่กำหนดไว้ใน พรบ. ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560

– มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานวิทยาลัยนานาชาติเป็นส่วนงานปลอดบุหรี่ประกอบด้วย

 • งานปฏิบัติการและสิ่งแวดล้อม
 • งานอทิตยาทร
 • งานกิจการนักศึกษา
 • งานบริหารการศึกษา
 • งานทรัพยากรบุคคล

02.

มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับนโยบายสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ตาม พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2550 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือน ควบคุมดูแล ห้ามปราม หรือดำเนินการอื่นใดเพื่อไม่ให้มีการสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่

 • วิทยาลัยนานาชาติได้ติดป้าย “อาคารนี้ปลอดบุหรี่” ในบริเวณทุกประตูทางเข้า-ออก
 • มีการประชาสัมพันธ์ เพื่อแจ้งเตือน ควบคุมดูแล ห้ามปรามหรือดำเนินการ เพื่อไม่ให้นักศึกษาและบุคลากรของวิทยาลัยนานาชาติมีการสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ ผ่านช่องทางโซเชียลต่าง ๆ เช่น Facebook Fanpage (MUIC Student Affairs) LINE Group ระบบบนจอ Digital Signage (TV Plasma) และบอร์ดประชาสัมพันธ์ทั่วไปของวิทยาลัยฯ

03.

มีการส่งเสริมให้มีการพัฒนาศักยภาพนิสิตนักศึกษาและผู้รับผิดชอบอื่น ๆ ในการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ รวมถึงเครือข่ายในพื้นที่

สโมสรนักศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ จัดกิจกรรมสัปดาห์สุขภาพ (Health Week) ขึ้นประจำทุกปีในวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม เพื่อรณรงค์ให้นักศึกษาและบุคลากรของวิทยาลัยนานาชาติได้ตระหนักถึงโทษของการสูบบุหรี่

กิจกรรมสัปดาห์สุขภาพ (Health Week) ในระหว่างวันที่ 21-23 พฤษภาคม 2562

 • การให้บริการทดสอบสมรรถภาพทางกาย (โดยวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา)
 • การวัดปริมาณสารคาร์บอนไดออกไซด์ในร่างกาย

กิจกรรมสัปดาห์สุขภาพ Health Week (รูปแบบออนไลน์) ในระหว่างวันที่ 25-29 พฤษภาคม 2563

 • กิจกรรม Campaign Online โดยให้นักศึกษาโพสข้อความบอกวิธีเชิญชวนเพื่อนให้เลิกสูบบุหรี่ ผ่านทางโซเชียลเน็ตเวิร์ค ต่างๆ และติดแฮชแท็ก #MUICNOSMOKING

กิจกรรมสัปดาห์สุขภาพ (Health Week) ในระหว่างวันที่ 13 พฤษภาคม - 29 กรกฏาคม 2564

 • โดยจัดโครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์ในประเด็นการรณรงค์งดสูบบุหรี่ ภายใต้หัวข้อ “ภัยร้ายจากควันขาว (บุหรี่ไฟฟ้า)”

กิจกรรมสัปดาห์สุขภาพ (Health Week) ในระหว่างวันที่ 17-31 พฤษภาคม 2565

 • จัดบอร์ดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับภัยร้ายของการสูบบุหรี่และการเขียนข้อความให้กำลังใจผู้ที่จะเลิกสูบบุหรี่
 • จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตให้ภาควิชาเวชศาสตร์การธนาคารเลือด คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล พร้อมทั้งฉายคลิปวิดีโอของนักศึกษาที่ชนะการประกวดของโครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์ในประเด็นการรณรงค์งดสูบบุหรี่ ภายใต้หัวข้อ “ภัยร้ายจากควันขาว (บุหรี่ไฟฟ้า)” ให้ผู้รับบริการบริจาคโลหิตได้รับชม

04.

สนับสนุนและส่งเสริมการป้องกันอันตรายทางสุขภาพให้แก่ผู้ไม่สูบบุหรี่โดยการจัดสิ่งแวดล้อมปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย

วิทยาลัยนานาชาติได้ดำเนินตามนโยบายคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ และกำหนดจัด “เขตสูบบุหรี่” โดยมีสภาพและลักษณะเขตปลอดบุหรี่ ตามหลักเกณฑ์ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องนโยบายคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ และกำหนดจัด “เขตสูบบุหรี่” เป็นการเฉพาะ พ.ศ. 2556

ณ บริเวณลานจอดรถอาคาร 1 วิทยาลัยนานาชาติ

ณ อาคารอทิตยาทร (กำลังอยู่ในช่วงดำเนินการ)

05.

สนับสนุนและส่งเสริมการคัดกรอง บำบัด ฟื้นฟู และส่งต่อผู้สูบบุหรี่ที่ต้องการเลิกบุหรี่

 • วิทยาลัยนานาชาติได้มีการประชาสัมพันธ์คลินิกฟ้าใส ผ่านช่องทางโซเชียล เวปไซต์ และบอร์ดประชาสัมพันธ์ต่างๆ สำหรับเป็นข้อมูลให้ผู้ที่ต้องการเลิกสูบบุหรี่

งานกิจการนักศึกษา

เวลาทำการ: 8:00 –17:00 น. วันจันทร์-วันศุกร์