a nonsmoking rule at the university

ชีวิตนักศึกษา

สถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่

สถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่

ข้อมูลการดำเนินโครงการและกิจกรรมต่างๆที่เป็นการพัฒนามหาวิทยาลัยมหิดลเป็นมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ ของวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

ตัวชี้วัดที่ 1

มีนโยบายและการดำเนินงานในเรื่องสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ตามมาตรการทางกฎหมายที่กำหนดไว้ใน พรบ. ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560

 • มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานวิทยาลัยนานาชาติเป็นส่วนงานปลอดบุหรี่ประกอบด้วย

ตัวชี้วัดที่ 2

มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับนโยบายสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ตาม พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2550 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือน ควบคุมดูแล ห้ามปราม หรือดำเนินการอื่นใดเพื่อไม่ให้มีการสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่

 • วิทยาลัยนานาชาติได้ติดป้าย “อาคารนี้ปลอดบุหรี่” ในบริเวณทุกประตูทางเข้า-ออก
 • มีการประชาสัมพันธ์ เพื่อแจ้งเตือน ควบคุมดูแล ห้ามปรามหรือดำเนินการ เพื่อไม่ให้นักศึกษาและบุคลากรของวิทยาลัยนานาชาติมีการสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ ผ่านช่องทางโซเชียลต่าง ๆ เช่น Facebook Fanpage (MUIC Student Affairs) LINE Group ระบบบนจอ Digital Signage (TV Plasma) และบอร์ดประชาสัมพันธ์ทั่วไปของวิทยาลัยฯ

ตัวชี้วัดที่ 3

มีการส่งเสริมให้มีการพัฒนาศักยภาพนิสิตนักศึกษาและผู้รับผิดชอบอื่น ๆ ในการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ รวมถึงเครือข่ายในพื้นที่ สโมสรนักศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ จัดกิจกรรมสัปดาห์สุขภาพ (Health Week) ขึ้นประจำทุกปีในวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม เพื่อรณรงค์ให้นักศึกษาและบุคลากรของวิทยาลัยนานาชาติได้ตระหนักถึงโทษของการสูบบุหรี่

 • โครงการ Break the Cloud and Drop the Habit Box เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2567เวลา 10.00-14.00 น. ณ บริเวณลาน ชั้น 1 อาคารอทิตยาทร วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อรณรงค์ให้นักศึกษาและบุคลากรของวิทยาลัยนานาชาติ ตระหนักถึงโทษของการสูบบุหรี่ไฟฟ้า โดยการทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์ในรูปแบบต่างๆ เช่น การจัดบอร์ดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับพิษภัยของบุหรี่ไฟฟ้า การประชาสัมพันธ์เชิงสัญลักษณ์ด้วยการเชิญชวนให้มาร่วมลด ละ เลิกสูบบุหรี่ไฟฟ้าโดยการนำบุหรี่ไฟฟ้ามาหย่อนลงใน Drop Box การให้คำปรึกษาสำหรับผู้ที่ต้องการเลิกสูบบุหรี่ และการแสดงดนตรีของนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ เป็นต้น
กิจกรรมสัปดาห์สุขภาพ (Health Week) ในระหว่างวันที่ 14-15 พฤษภาคม 2566
 • จัดบอร์ดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับภัยร้ายของการสูบบุหรี่และการเขียนข้อความให้กำลังใจผู้ที่จะเลิกสูบบุหรี่
 • การให้บริการทดสอบสมรรถภาพทางกาย (โดยวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา)
 • จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตให้ภาควิชาเวชศาสตร์การธนาคารเลือด คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

ตัวชี้วัดที่ 4

การจัดการเรียนการสอนการควบคุมยาสูบในหลักสูตรหรือนอกหลักสูตรอย่างเป็นธรรม

 • มีการจัดการเรียนการสอนของวิชา ICHE 101 Health Education

ตัวชี้วัดที่ 5

สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการจัดการความรู้ งานวิจัย นวัตกรรม เพื่อให้เกิดการพัฒนาและการเผยแพร่ประชุมแลกเปลี่ยนผลงานของภาคีเครือข่ายอันจะนำไปสู่การขับเคลื่อนสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่

ตัวชี้วัดที่ 6

สนับสนุนและส่งเสริมการป้องกันอันตรายทางสุขภาพให้แก่ผู้ไม่สูบบุหรี่โดยการจัดสิ่งแวดล้อมปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย

 • วิทยาลัยนานาชาติได้ดำเนินตามนโยบายคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ และกำหนดจัด “เขตสูบบุหรี่” โดยมีสภาพและลักษณะเขตปลอดบุหรี่ ตามหลักเกณฑ์ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องนโยบายคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ และกำหนดจัด “เขตสูบบุหรี่” เป็นการเฉพาะ พ.ศ. 2556
 • ณ บริเวณลานจอดรถอาคาร 1 วิทยาลัยนานาชาติ
 • ณ อาคารอทิตยาทร (กำลังอยู่ในช่วงดำเนินการ)

ตัวชี้วัดที่ 7

สนับสนุนและส่งเสริมการคัดกรอง บำบัด ฟื้นฟู และส่งต่อผู้สูบบุหรี่ที่ต้องการเลิกบุหรี่

 • วิทยาลัยนานาชาติได้มีการประชาสัมพันธ์คลินิกฟ้าใส ผ่านช่องทางโซเชียล เวปไซต์ และบอร์ดประชาสัมพันธ์ต่างๆ สำหรับเป็นข้อมูลให้ผู้ที่ต้องการเลิกสูบบุหรี่

งานกิจการนักศึกษา

เวลาทำการ: 8:00 –17:00 น. วันจันทร์-วันศุกร์