ตารางระยะเวลาการขึ้นทะเบียนบัณฑิต

การสำเร็จการศึกษา

ตารางระยะเวลาการขึ้นทะเบียนบัณฑิต

ตารางระยะเวลาการขึ้นทะเบียนบัณฑิต

กรุณาตรวจสอบกำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิตตามตารางด้านล่างนี้
ภาคการศึกษาที่สำเร็จการศึกษา กำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิต
สำเร็จการศึกษาภาคการศึกษาที่ 3/2022-2023 25 สิงหาคม 2566
สำเร็จการศึกษาภาคการศึกษาที่ 4/2022-2023 (ภาคฤดูร้อน) 30 กันยายน 2566
สำเร็จการศึกษาภาคการศึกษาที่ 1/2023-2024 17 มกราคม 2567
สำเร็จการศึกษาภาคการศึกษาที่ 2/2023-2024 3 พฤษภาคม 2567

หน่วยทะเบียนและประเมินผล สำนักงานวิชาการ