ปฏิทินการศึกษาและข้อมูลวิชาการ

นักศึกษาแลกเปลี่ยน

ปฏิทินการศึกษาและข้อมูลวิชาการ

ปฏิทินการศึกษาของนักศึกษาแลกเปลี่ยน (Inbound, Exchange and Visiting Students)

ภาคการศึกษาที่ 1: กันยายน – ธันวาคม
ภาคการศึกษาที่ 2: มกราคม – มีนาคม
ภาคการศึกษาที่ 3: เมษายน – กรกฎาคม

การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาจะถูกบันทึกด้วยคะแนนเป็นตัวอักษร

เกรด ผลสัมฤทธิ์ เกรดเฉลี่ย
A
ยอดเยี่ยม
4.0
B+
ดีมาก
3.5
B
ดี
3.0
C+
ค่อนข้างดี
2.5
C
ปานกลาง
2.0
D+
อ่อน
1.5
D
อ่อนมาก
1.0