นักศึกษาแลกเปลี่ยนที่ออกไปศึกษาต่างประเทศ

นักศึกษาแลกเปลี่ยน

นักศึกษาแลกเปลี่ยนที่ออกไปศึกษาต่างประเทศ

นักศึกษาแลกเปลี่ยนที่ออกไปศึกษาต่างประเทศ

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ดำเนินการ ความร่วมมือกิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษากับกว่า 100 มหาวิทยาลัยคู่สัญญามากกว่า 20 ประเทศทั่วโลก การเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเป็นโอกาสที่ดีสำหรับนักศึกษาของวิทยาลัยฯ ที่ไม่เพียงแต่เพิ่มพูนประสบการณ์ทางการศึกษาของนักศึกษาผ่านการ บูรณาการประสบการณ์หลักสูตรนานาชาติ แต่ยังได้เข้าร่วมในกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมซึ่งจะส่งเสริมพัฒนาการการรับรู้ ความหลากหลายทางวัฒนธรรมต่อไป

นักศึกษาสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาเป็นระยะเวลาตั้งแต่ 1 ภาคเรียน ถึง 1 ปีการศึกษา ซึ่งหน่วยกิตและผลการเรียนที่นักศึกษาได้รับจากการเข้าเรียนโครงการแลกเปลี่ยนในต่างประเทศ สามารถโอนกลับมายังหลักสูตรการเรียนของนักศึกษาที่วิทยาลัยฯ ได้

สมัครได้เมื่อไร

หน่วยแลกเปลี่ยนนักศึกษา เปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน 2 ครั้งต่อปี  รอบแรกในเดือน มกราคมและ รอบที่  2  ในเดือนกรกฏาคม นักศึกษาที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่:
หน่วยแลกเปลี่ยนนักศึกษา ห้อง A244 ชั้น 2 อาคารอทิตยาทร +66 (0) 2700 5000 #4231, 4232, 4236

ขั้นตอนการสมัคร

คุณสมบัติ

  • เป็นนักศึกษาปีที่ 2 ปีที่ 3 หรือปีที่ 4 (นักศึกษาต้องเรียนที่วิทยาลัยฯ ให้ครบ 3 เทอมก่อน ถึงจะมีสิทธิ์สมัครเข้าร่วมโครงการได้)
  • ได้เกรดเฉลี่ยสะสมขั้นต่ำ 2.85 ณ เวลาที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ
  • ทำกิจกรรมนอกหลักสูตรและได้รับการบันทึก
  • มีผลทดสอบทักษะทางภาษาอังกฤษ คะแนน TOEFL 550 (IBT 69) หรือสูงกว่า หรือคะแนน IELTS 6.0 หรือสูงกว่า
  • เข้าร่วมโปรแกรม International Buddy Program กับหน่วยแลกเปลี่ยนนักศึกษาอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา
  • มีบุคลิกภาพที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมของวิทยาลัย/มหาวิทยาลัย

โอกาสในการได้รับทุนการศึกษา