ค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาโท

ค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาโท

ค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาโท

ส่วนนี้เป็นการให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับค่าเล่าเรียนของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่ MUIC ทั้งนี้นักศึกษาทุกคนต้องติดตามรายละเอียดค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ด้วยตนเองกับทางหลักสูตรอีกครั้ง ตลอดระยะเวลาการศึกษา

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) การจัดการมหาบัณฑิต (MM)
ค่าธรรมเนียมการสมัครและสัมภาษณ์ 2,500 บาท 2,500 บาท
ค่าธรรมเนียมนักศึกษาใหม่ 2,000 บาท 2,000 บาท
ค่าหน่วยกิต 7,500 บาท/หน่วยกิต (49 หน่วยกิต) 7,500 Baht/credit (45 หน่วยกิต)
ค่าบำรุงการศึกษา 21,500 บาท/ภาคการศึกษา (นักศึกษารหัส 6438xxx เป็นต้นไป) 21,500 บาท/ภาคการศึกษา (นักศึกษารหัส 6438xxx เป็นต้นไป)
ค่าประกันสุขภาพ (เฉพาะนักศึกษาต่างชาติ) 3,500 บาท/ปี 3,500 บาท/ ปี
ประมาณการค่าใช้จ่ายทั้งหมดสำหรับนักศึกษาไทย (ตามแผนการศึกษา 5 ภาคการศึกษา) 477,000 บาท 447,000 บาท
ประมาณการค่าใช้จ่ายทั้งหมดสำหรับนักศึกษาต่างชาติ (ตามแผนการศึกษา 5 ภาคการศึกษา) 484,000 บาท 454,000 บาท
หมายเหตุ:  ค่าธรรมเนียมการศึกษาดังกล่าว อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้