ตารางลงทะเบียนเรียน

สำหรับนักศึกษาปัจจุบัน

ตารางลงทะเบียนเรียน

ตารางลงทะเบียนเรียน

registration_TRI3_22-23-EN

ภาคการศึกษาที่
3/2565 2566

(24 เมษายน – 23 กรกฎาคม 2566)
Screen Shot 2565-08-19 at 13.36.53

ภาคการศึกษาที่
1/2565 2566

(12 กันยายน – 12 ธันวาคม 2565)
Screen Shot 2565-07-18 at 09.38.03

ภาคฤดูร้อน
2564 - 2565

(3 สิงหาคม - 1 กันยายน 2565)