โอกาสทางอาชีพ

ชีวิตนักศึกษา

โอกาสทางอาชีพ

โอกาสทางอาชีพสำหรับนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ

การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2015 ส่งผลให้มีการแข่งขันในด้านการประกอบอาชีพที่สูงขึ้น วิทยาลัยนานาชาติจึงได้มีการส่งเสริมให้นักศึกษาได้ค้นหาและเรียนรู้ประสบการณ์เพิ่มเติมที่นอกเหนือจากทักษะทางวิชาการ เพื่อให้นักศึกษาได้ค้นหาจุดแข็งและจุดอ่อนของตนเองเพื่อกำหนดเป้าหมายในอาชีพ และเตรียมพร้อมเข้าสู่การแข่งขันของตลาดแรงงานในอนาคต

หน่วยแนะแนวอาชีพ จึงได้ออกแบบกิจกรรมรวมถึงการนำเสนอข้อมูลเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมสำหรับการประกอบอาชีพ ซึ่งประกอบด้วย กระบวนการค้นหาตนเอง 4 ขั้นตอน โอกาสทางอาชีพ และกิจกรรมพัฒนาทักษะต่างๆ เช่น การฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การทำงาน กิจกรรม MUIC Job Fair and Study Abroad Fair การสัมมนาร่วมกับบริษัท เป็นต้น

กระบวนการค้นหาตนเอง 4 ขั้นตอน

โดยส่วนใหญ่แล้วนักศึกษาจะเริ่มวางแผนอาชีพหลังจากที่ตนเองนั้นสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย แต่สำหรับมุมมองของวิทยาลัยนานาชาตินั้นการค้นหาสิ่งที่ตนเองชื่นชอบและสนใจ ควรเริ่มต้นจากก้าวแรกที่ได้เข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยไม่ใช่ในปีสุดท้าย โดยกระบวนการค้นหาตนเองประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้

การเลือกเรียนในสิ่งที่ตนเองชอบและสนใจนั้น เป็นสิ่งที่นักศึกษาเลือกก่อนเข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัย แต่หลังจากนั้นนักศึกษาจะต้องเรียนรู้ประสบการณ์ในวิทยาลัยเพื่อนำสิ่งที่ได้เรียนรู้เหล่านั้นมาประเมินจุดแข็งและจุดอ่อนของตนเอง ค้นหาสิ่งที่ตนเองชอบและถนัด เพราะฉะนั้นนักศึกษาควรเริ่มมองหาสิ่งที่ตนเองชื่นชอบ ทดลองทำ ปรับทัศนคติและพัฒนาทักษะในการเข้าสังคมกับผู้อื่น เพื่อเป็นการปรับตัวเข้าสู่โลกแห่งความเป็นจริงให้มากขึ้น

วิทยาลัยนานาชาติมุ่งเน้นการศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตร์ (Liberal Arts) ซึ่งประกอบด้วยสาขาวิชาที่หลากหลายถือเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยไทยที่นักศึกษาสามารถเปลี่ยนวิชาเอกได้หลังจากเริ่มเรียน อีกทางเลือกหนึ่งคือการเลือกเรียนวิชาโท ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษาได้เพิ่มทักษะของนักศึกษา
ทั้งนี้หลังจากที่ได้เรียนรู้ว่าตนเองชอบและสนใจอะไรนั้น นักศึกษาจะต้องค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพ รวมถึงข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น โอกาสในการเติบโตในสายงาน ทักษะสำคัญในการประกอบอาชีพ รายได้ที่จะได้รับ เป็นต้น

การสมัครงานในยุคที่มีการแข่งขันสูงในปัจจุบันนี้ เพียงแค่หลักฐานการศึกษา เกรดเฉลี่ย อาจไม่เพียงพอต่อการสมัครงานในยุคที่มีการแข่งขันสูง เพราะฉะนั้นผู้ที่มีความรอบรู้ การเข้าร่วมกิจกรรม รวมถึงการมีประสบการณ์ในรั้วมหาวิทยาลัยจะเป็นข้อได้เปรียบอย่างเห็นได้ชัด เนื่องจากทุกองค์กรต่างก็มองหาบุคลากรที่รอบรู้ มีความรับผิดชอบ และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ ซึ่งหากนำทักษะเหล่านี้นำมาเขียนใน resume และ cv ของตนเอง จะทำให้นักศึกษาได้เปรียบในการสมัครงานมากขึ้น

สุดท้ายแล้วนักศึกษาจะต้องมีความสามารถในการนำเสนอตนเอง จะต้องรวบรวมทักษะ ความสามารถ รวมถึงกิจกรรมและประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้จากรั้วมหาวิทยาลัย นำไปเขียน resume และ CV ถ้านักศึกษาสามารถเริ่มต้นได้ก่อนสำเร็จการศึกษา ก็จะเป็นการสร้างโอกาสที่ดีที่จะได้รับเลือกเข้าทำงานในบริษัทชั้นนำได้เร็วขึ้น

การฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อม

Career Development ได้มีการจัดอบรมเพื่อให้นักศึกษาได้ค้นหาตนเอง เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่โลกแห่งการทำงาน อีกทั้งการฝึกอบรมเพื่อฝึกทักษะเฉพาะที่จำเป็นต้องใช้ในการทำงาน แนวทางการสมัครงาน การนำเสนอตนเองในการสัมภาษณ์งาน เพื่อเตรียมพร้อมสู่โอกาสที่ดีที่สุดในการเข้าทำงาน

หากนักศึกษาต้องการคำปรึกษาด้านการประกอบอาชีพในอนาคต นักศึกษาสามารถนัดหมายติดต่อเพื่อขอคำปรึกษาจากอาจารย์ผู้ที่สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับอาชีพ เลือกหลักสูตรที่จะพัฒนาความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับการทำงาน ตลอดจนแนะนำการเลือกอาชีพที่มีความเหมาะสมให้แก่นักศึกษา

หน่วยแนะแนวอาชีพ จัดกิจกรรม MUIC Job Fair and Study Abroad Fair ขึ้นในสัปดาห์ที่ 3 ของเดือนมกราคมในทุกปี เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสสมัครงานและสอบถามข้อมูลต่างๆจากบุคลากรของบริษัทชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงโอกาสในการสอบถามข้อมูลการศึกษาต่อจากมหาวิทยาลัยต่างประเทศได้โดยตรง

นอกเหนือจากการเตรียมความพร้อมเข้าสู่โลกแห่งการทำงานในอนาคตแล้ว การเรียนรู้ประสบการณ์ตรงจากผู้มีประสบการณ์ก็มีความสำคัญเช่นกัน วิทยาลัยนานาชาติจึงเล็งเห็นความสำคัญของการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์การทำงาน จากผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมต่างๆ นอกจากได้รับโอกาสในการเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานจากผู้เชี่ยวชาญโดยตรงแล้วนั้น นักศึกษายังมีโอกาสได้รับการจ้างงานจากบริษัทอีกด้วย

MUIC Final Touch เป็นงานที่จัดให้แก่ว่าที่บัณฑิตที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา ซึ่งในงานจะมีการพูดคุยถึงประสบการณ์จากศิษย์เก่าของวิทยาลัยนานาชาติ ซึ่งเป็นตัวแทนจากอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น ด้านธุรกิจ ด้านการเงิน ด้านการโรงแรม ด้านอุตสาหกรรมบันเทิง ด้านการศึกษารวมถึงบริษัทชั้นนำต่าง ๆ มาพูดคุยเพื่อให้ความรู้แก่ว่าที่บัณฑิตที่กำลังจะเข้าสู่โลกแห่งการทำงาน

Resume และ CV ถือเป็นอาวุธที่สำคัญในการใช้สมัครงาน เนื่องจากองค์กรต่างๆจะใช้ Resume เป็นตัวคัดกรองผู้สมัคร เพราะฉะนั้นหากนักศึกษามี Resume ที่ดี ก็ถือว่ามีโอกาสที่จะได้รับการเรียกสัมภาษณ์สูงขึ้น หน่วยแนะแนวอาชีพจึงได้มีการจัดสัมมนาเพื่อให้นักศึกษามี Resume ที่เหมาะสมต่อการสมัครงาน

การเตรียมตัวสัมภาษณ์งานถือเป็นสิ่งสำคัญของการสมัครงาน เพราะฉะนั้นการเตรียมตัวที่ดีก็ถือเป็นอีกอาวุธหนึ่งที่จะทำให้การสมัครงานนั้นประสบความสำเร็จ วิทยาลัยนานาชาติจึงจัดกิจกรรมการสัมภาษณ์งานจากตัวแทนบริษัทชั้นนำ เพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อม เรียนรู้ข้อผิดพลาด ได้รับฟังข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญโดยตรง