การสมัครเข้าศึกษาที่วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

นักศึกษาจะได้รับการศึกษาแบบนานาชาติที่ดีที่สุดที่วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จากหลายหลักสูตรให้เลือก ไม่ว่าหลักสูตรระดับปริญญาตรีและปริญญาโทที่เหมาะสมกับเป้าหมายการศึกษาของตัวนักศึกษา นอกจากนี้นักศึกษาชาวไทยและต่างชาติสามารถเตรียมตัวเข้าศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยโดยเข้าศึกษาที่ศูนย์เตรียมความพร้อมภาษาและคณิตศาสตร์ (PC)