หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและการบริการนานาชาติ

หลักสูตรปริญญาโท

หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต (MM)

สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและการบริการนานาชาติ (MM)

แหล่งข้อมูลสำหรับนักศึกษา

หลักสูตรออกแบบมาเพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้เป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีทักษะการวิเคราะห์และการจัดการที่จำเป็นต่อธุรกิจการท่องเที่ยวและการบริการที่เติบโตอย่างรวดเร็วและท้าทาย ออกแบบหลักสูตรโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านและผู้มีประสบการณ์การทำงานด้านการบริการและฝึกอบรมระดับสากล มีการปรัปปรุงหลักสูตรใหม่อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ทันกับแนวโน้มของอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้เพื่อให้มหาบัณฑิตของเราสามารถแข่งขันในระดับสากลได้

ผลการเรียนรู้

  • ประเมินภาวะผู้นำและประเด็นด้านจริยธรรมในการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการนานาชาติ
  • วิเคราะห์ปัญหาด้านการจัดการและผู้ประกอบการในสถานการณ์การท่องเที่ยวและการบริการที่เกิดขึ้นจริง
  • ประเมินสถานการณ์เพื่อเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาปรับปรุงหรือพัฒนาปัญหา / ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการนานาชาติ
  • พัฒนาวิธีการและเทคนิคที่เหมาะสมในการทำวิจัยหรือโครงการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการนานาชาติ
  • ประเมินข้อมูลเชิงคุณภาพและ / หรือเชิงปริมาณเพื่อให้ความหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ และการบริการเชิงวิชาการ หรืออุตสาหกรรม / ธุรกิจ

ประสบการณ์เรียนของนักศึกษา

สำนักงานบัณฑิตศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ (iGS)