ปฏิทินการศึกษาหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต (MM)

ปฏิทินการศึกษาหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต (MM)

ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาโท

หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาการจัดการท่องเที่ยวและบริการนานาชาติ (MM)

ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (16 กันยายน – 30 ธันวาคม 2566)
ช่วงรับสมัคร 1 เมษายน – 27 กรกฎาคม 2566
กำหนดส่งเอกสารการสมัครวันสุดท้าย 29 กรกฎาคม 2566
ประกาศผู้มีคุณสมบัติสำหรับการสอบเข้า / สัมภาษณ์ 30 กรกฎาคม 2566
วันสอบข้อเขียนและวันสอบสัมภาษณ์ 8 สิงหาคม 2566
วันประกาศผลสอบ 16 สิงหาคม 2566
วันปฐมนิเทศ พฤศจิกายน 2566
ช่วงเวลาลงทะเบียนของนักศึกษาปัจจุบัน 4-11 กันยายน 2566
ช่วงเวลาชำระค่าลงทะเบียนของนักศึกษาปัจจุบัน 4-11 กันยายน 2566
วันที่เริ่มเรียน 16 กันยายน 2566
ช่วงเวลาลงทะเบียนล่าช้า และเพิ่ม/ลดรายวิชา 18-22 กันยายน 2566
ช่วงเวลาชำระค่าลงทะเบียนล่าช้า และเพิ่ม/ลดรายวิชา 18-22 กันยายน 2566
ช่วงเวลาถอนรายวิชา 23-27 ตุลาคม 2566
วันสุดท้ายของการเรียนการสอน 17 ธันวาคม 2566
กำหนดสอบปลายภาค 16-17 ธันวาคม 2566
วันสิ้นสุดภาคการศึกษา 30 ธันวาคม 2566
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566 (13 มกราคม – 30 เมษายน 2567)
ช่วงรับสมัคร
กำหนดส่งเอกสารการสมัครวันสุดท้าย
ประกาศผู้มีคุณสมบัติสำหรับการสอบเข้า / สัมภาษณ์
วันสอบข้อเขียนและวันสอบสัมภาษณ์
วันประกาศผลสอบ
วันปฐมนิเทศ
ช่วงเวลาลงทะเบียนของนักศึกษาปัจจุบัน 3-10 มกราคม 2567
ช่วงเวลาชำระค่าลงทะเบียนของนักศึกษาปัจจุบัน 3-10 มกราคม 2567
วันที่เริ่มเรียน 13 มกราคม 2567
ช่วงเวลาลงทะเบียนล่าช้า และเพิ่ม/ลดรายวิชา 15-19 มกราคม 2567
ช่วงเวลาชำระค่าลงทะเบียนล่าช้า และเพิ่ม/ลดรายวิชา 15-19 มกราคม 2567
ช่วงเวลาถอนรายวิชา 26 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2567
วันสุดท้ายของการเรียนการสอน 7 เมษายน 2567
กำหนดสอบปลายภาค 6-7 เมษายน 2567
วันสิ้นสุดภาคการศึกษา 30 เมษายน 2567
ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2566 (11 พฤษภาคม – 31 สิงหาคม 2567)
ช่วงรับสมัคร 1 พฤศจิกายน 2566 – 23 กุมภาพันธ์ 2567
กำหนดส่งเอกสารการสมัครวันสุดท้าย 6 มีนาคม 2567
ประกาศผู้มีคุณสมบัติสำหรับการสอบเข้า / สัมภาษณ์ 7 มีนาคม 2567
วันสอบข้อเขียนและวันสอบสัมภาษณ์ 9 มีนาคม 2567
วันประกาศผลสอบ 20 มีนาคม 2567
วันปฐมนิเทศ พฤศจิกายน 2567
ช่วงเวลาลงทะเบียนของนักศึกษาปัจจุบัน 1-8 พฤษภาคม 2567
ช่วงเวลาชำระค่าลงทะเบียนของนักศึกษาปัจจุบัน 1-8 พฤษภาคม 2567
วันที่เริ่มเรียน 11 พฤษภาคม 2567
ช่วงเวลาลงทะเบียนล่าช้า และเพิ่ม/ลดรายวิชา 13-17 พฤษภาคม 2567
ช่วงเวลาชำระค่าลงทะเบียนล่าช้า และเพิ่ม/ลดรายวิชา 13-17 พฤษภาคม 2567
ช่วงเวลาถอนรายวิชา 17-21 มิถุนายน 2567
วันสุดท้ายของการเรียนการสอน 10 สิงหาคม 2567
กำหนดสอบปลายภาค 10-11 สิงหาคม 2567
วันสิ้นสุดภาคการศึกษา 31 สิงหาคม 2567