สำนักงานกลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจ (BBA)

เริ่มประสบการณ์การเรียนรู้ได้ที่

วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล (MUIC)

รับสมัครและจัดสอบ

ติดต่อหน่วยรับสมัครและจัดสอบ
icdad@mahidol.ac.th

สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ

สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ

สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ เป็นหนึ่งในหลักสูตรการศึกษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดที่วิทยาลัยนานาชาติ เนื่องจากเป็นหลักสูตรที่ครอบคลุมทุกแง่มุมของการดำเนินธุรกิจในระดับสากล หลักสูตรนำเสนอประเด็นทางธุรกิจที่หลากหลายใน ด้านเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ การค้าสากล การเงินและการตลาดระหว่างประเทศ การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ การดำเนินงาน ประเด็นกฎหมาย จริยธรรม การนำเข้าและการส่งออกตลอดจนการแข่งขันทางธุรกิจและความร่วมมือ การเจรจาต่อรองทางธุรกิจและการบริหารจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ความเป็นผู้นำในระดับสากล และกลยุทธ์สำหรับขยายธุรกิจสู่ตลาดต่างๆ ทั่วโลก
ปริญญาที่ได้รับ
บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)

สำหรับนักศึกษา ID 63XXXX
เป็นต้นไป

สำหรับรหัสนักศึกษา
61XXXX-62XXXX

โอกาสการอาชีพ
  • บริษัท นำเข้า / ส่งออกในประเทศและต่างประเทศ
  • ฝ่ายธุรกิจต่างประเทศของบริษัทข้ามชาติ
  • ตำแหน่งในการให้คำปรึกษาทางธุรกิจและการวิจัย
  • พนักงานในหน่วยงานสาธารณะและรัฐวิสาหกิจ
  • ตำแหน่งในสถาบัน / องค์กรระหว่างประเทศหรือองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร
  • ผู้ประกอบการธุรกิจ
  • ศึกษาต่อบัณฑิตวิทยาลัยในสาขาธุรกิจระหว่างประเทศหรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ