การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

เกี่ยวกับ MUIC

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล มุ่งมั่นในการจัดการศึกษาและการดำเนินงานด้วยคุณธรรมและความโปร่งใส
  • เข้าถึงได้เฉพาะภายในองค์กร