การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

เกี่ยวกับ MUIC

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล มุ่งมั่นในการจัดการศึกษาและการดำเนินงานด้วยคุณธรรมและความโปร่งใส

ข้อมูลพื้นฐาน

การประชาสัมพันธ์

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

แผนการดำเนินงานและงบประมาณ

o7

o7 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

o8

o8 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี

o9

o9 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

o10

o10 คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

การให้บริการและการติดต่อประสานงาน

o11

o11 คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ

o12

o12 ข้อมูลสถิติการให้บริการ

การจัดซื้อจัดจ้าง

o14

o14 รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

o15

o15 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

o16

o16 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

o17

o17 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

o18

o18 แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

o19

o19 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

o20

o20 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

o21

o21 การขับเคลื่อนจริยธรรม

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

o22

o22 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

o23

o23 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

o24

o24 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

o25

o25 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

นโยบาย No Gift Policy

o26

o26 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

o27

o27 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

o28

o28 การรายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

o30

o30 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

o30

o31 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

แผนป้องกันการทุจริต

o32

o32 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

o33

o33 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

o34

o34 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

o35

o35 รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน