แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2567

ตุลาคม 2566 – กันยายน 2567  
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม ไตรมาส ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ
1 2 3 4
1 การอบรมในหัวข้อ “ผลประโยชน์ทับซ้อน คืออะไร? ทำไมต้องรู้” 11 เม.ย. 2567 15,000 งานบริหารกลาง
2 การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. 2566 3 ม.ค. – 31 มี.ค. 2567 ไม่ใช้งบประมาณ งานแผนและพัฒนาคุณภาพ
3 จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฏระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2567 2 เม.ย. 2567 25,000.- งานพัสดุ