ปริญญาเกียรตินิยมและสภาพวิทยาทัณฑ์

สำหรับนักศึกษาปัจจุบัน

ปริญญาเกียรตินิยมและสภาพวิทยาทัณฑ์

ปริญญาเกียรตินิยมและสภาพวิทยาทัณฑ์

เพื่อเป็นการยกย่องนักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษ และทางวิทยาลัยมีระบบเกียรตินิยม นักศึกษาที่รักษาเกรดเฉลี่ยสะสมทางวิชาการในระดับสูงมีสิทธิ์สำเร็จการศึกษาด้วยเกียรตินิยม

อีกทั้งกฏเกณฑ์จำแนกสภาพนักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์ที่ทางวิทยาลัยฯ กำหนดดังนี้

ปริญญาเกียรตินิยม

นักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีที่ศึกษาในมหาวิทยาลัย จะได้รับการพิจารณาให้ได้รับปริญญาตรีเกียรตินิยมเมื่อมีเกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรระหว่าง 3.25 -4.00 และไม่ผิดคุณสมบัติดังต่อไปนี้
 • เกียรตินิยมอันดับ 1 เมื่อสอบได้แต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.50
 • เกียรตินิยมอันดับ 2 เมื่อสอบได้แต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.25
  • มีเวลาเรียนไม่เกินจำนวนภาคการศึกษาที่กำหนดไว้ในหลักสูตร (4 ปีการศึกษา)
  • ไม่เคยได้รับเกรด F หรือ W ในรายวิชาใด ๆ รวมทั้งไม่เคยลงทะเบียนเรียนซ้ำ หรือลงทะเบียนเรียนรายวิชาอื่นแทน
  • ในกรณีที่นักศึกษาขอโอนย้ายหน่วยกิต เกรดในรายวิชาที่โอนย้ายต้องไม่ต่ำกว่า B
  • จำนวนรายวิชาที่ขอโอนย้ายจะต้องไม่เกิน 25 % ของหน่วยกิตรวมในแต่ละหลักสูตร ยกเว้นรายวิชาที่ศึกษาในโครงการศึกษาต่างประเทศของวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

นักศึกษาสภาพวิทยาทัณฑ์

การจำแนกสภาพนักศึกษา
นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติจะจำแนกเป็น

 1. นักศึกษาสภาพปกติ หรือ
 2. นักศึกษาสภาพวิทยาทัณฑ์

การจำแนกสภาพนักศึกษา จะจำแนกสภาพนักศึกษาเมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่สาม นับตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา ส่วนนักศึกษาที่ศึกษาตั้งแต่ปีที่ 2 เป็นต้นไป จะจำแนกสภาพนักศึกษา เมื่อสิ้นภาคการศึกษาปกติของแต่ละภาคจนกว่าจะสำเร็จการศึกษา

การจำแนกสภาพนักศึกษาให้พิจารณาดังต่อไปนี้

 • นักศึกษาสภาพปกติ ได้แก่ นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนเป็นภาคการศึกษาแรก หรือนักศึกษาที่สอบได้แต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00
 • นักศึกษาสภาพวิทยาทัณฑ์ ได้แก่ นักศึกษาที่สอบได้แต้มเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 1.50 แต่ไม่ถึง 2.00 จำแนกออกเป็น 2 ประเภทคือ
  ประเภทที่ 1 ได้แก่ นักศึกษาที่สอบได้แต้มเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 1.50 แต่ไม่ถึง 1.80
  ประเภทที่ 2 ได้แก่ นักศึกษาที่สอบได้แต้มเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 1.80 แต่ไม่ถึง 2.00

นักศึกษาจะถูกย้ายออกจากสภาพวิทยาทัณฑ์เมื่อได้แต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 หากไม่สามารถบรรลุมาตรฐานแต้มเฉลี่ยสะสม 2.00 ในช่วงเวลาที่กำหนด จะส่งผลให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา