วิชาโทในสาขาวิชาหลักสูตรปริญญาตรี

สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี

วิชาโทในสาขาวิชาหลักสูตรปริญญาตรี

วิชาโทในสาขาวิชาหลักสูตรปริญญาตรี

การเรียนวิชาโทเพิ่มนั้น เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาสู่ความสำเร็จทางอาชีพ วิชาโทที่ตรงกับความสนใจของนักศึกษาสามารถเสริมความเชี่ยวชาญในด้านที่นักศึกษาเลือก ทำให้นักศึกษามีความเชี่ยวชาญหรือได้มีความรู้ในสาขาวิชาอื่น ในโลกการแข่งขันยุคปัจจุบันความรู้และทักษะที่นอกเหนือจากสาขาวิชาหลักของนักศึกษา สามารถทำให้นักศึกษามีความได้เปรียบอย่างแน่นอน