ศูนย์เตรียมความพร้อมภาษาและคณิตศาสตร์ (PC)

หลักสูตร PC/MP

ศูนย์เตรียมความพร้อมภาษาและคณิตศาสตร์ (PC)

ศูนย์เตรียมความพร้อมภาษาและคณิตศาสตร์ (PC)

PC เป็นหลักสูตรสำคัญอีกหลักสูตรหนึ่ง ที่จะนำพานักเรียนไปสู่การศึกษาที่มีคุณภาพในระดับอุดมศึกษาที่ MUIC รวมไปถึงความสำเร็จในการศึกษาระดับที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคต โดยผู้เรียนจะได้ ….

  • เข้าศึกษาต่อที่ MUIC เมื่อสำเร็จการศึกษาจากศูนย์เตรียมความพร้อมฯ (ตามเงื่อนไข/หลักเกณฑ์ที่วิทยาลัยฯกำหนด)
  • พัฒนาความรู้เเละทักษะสำคัญทางการศึกษา รวมถึงทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อนำไปใช้ในการเรียนระดับมหาวิทยาลัย และเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต
  • สร้างเครือข่าย (connection) ได้รู้จักกลุ่มเพื่อน จากหลากหลายสาขาวิชา ระหว่างเรียนที่ PC และที่ MUIC เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อไปในอนาคต
  • ได้รับประสบการณ์ที่ดีจากสิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพ พร้อมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ครบครัน ตลอดการเรียนในรั้วมหาวิทยาลัยมหิดล

หลักสูตรปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ / หลักสูตรปรับพื้นฐานคณิตศาสตร์

แหล่งข้อมูลสำหรับนักศึกษา

ข้อมูลทั่วไปของศูนย์เตรียมความพร้อมภาษาและคณิตศาสตร์ (PC)

PC หรือชื่อเต็มว่า ศูนย์เตรียมความพร้อมภาษาและคณิตศาสตร์ เป็นเส้นทางหนึ่งที่นำนักเรียนไปสู่การศึกษาต่อที่วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล (MUIC) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2541ดยมุ่งเน้นสร้างรากฐานอันสำคัญ ทั้งทักษะภาษาอังกฤษและความรู้คณิตศาสตร์ ซึ่งเป็นหลักสูตรที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนให้มีความพร้อมในการศึกษาที่วิทยาลัยนานาชาติ โดยพิจารณาจากเกณฑ์คะแนนเบื้องต้น ที่บ่งบอกว่าหากผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ หรือปรับพื้นฐานความรู้ด้านคณิตศาสตร์ดังกล่าวแล้ว ผู้เรียนจะสามารถเข้าศึกษาต่อที่ MUIC และประสบความสำเร็จในการศึกษาต่อหลักสูตรนานาชาติได้

PC เป็นผู้นำในการพัฒนาหลักสูตรเพื่อเตรียมความพร้อมของผู้เรียน ก่อนเข้าศึกษาหลักสูตรนานาชาติในระดับมหาวิทยาลัย และยังเป็นศูนย์ภาษาแห่งแรกในประเทศไทยที่ได้รับตราสัญลักษณ์ NEAS หรือ การรับรองมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ จากประเทศออสเตรเลีย

หลักสูตรการเรียนการสอนของ PC ช่วยเสริมพื้นฐานการใช้ภาษาอังกฤษ ที่ครอบคลุมทั้ง ไวยากรณ์ คำศัพท์ พัฒนาการเรียนรู้และการสื่อสารเชิงวิชาการ มุ่งเน้นการเรียนรู้การใช้ภาษาอังกฤษแบบผสมผสาน ทั้งทักษะการอ่าน การเขียน การฟังและการพูด ผ่านการทำโครงงาน (Project) และฝึกประสบการณ์ด้านต่างๆ (Tasks) ที่หลากหลายในแต่ละรายวิชา โดยมีความเกี่ยวเนื่องในหัวข้อ หรือประเด็นที่มีการภิปรายกันอย่างกว้างขวางในหลายประเทศทั่วโลก ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการวิจัย การสร้างความร่วมมือ การทำงานเป็นกลุ่ม ตลอดจนพัฒนาทักษะเทคโนโลยีดิจิทัลที่สำคัญและเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นต่อไป

ประโยชน์การเข้าศึกษาที่ PC / เรียน PC ดีอย่างไร

PC มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะสำคัญแก่นักเรียนเพื่อให้ประสบความสำเร็จในการศึกษาต่อที่ MUIC ดำเนินการสอนโดยอาจารย์ชาวต่างชาติจากหลากหลายประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการสอนภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี ใช้เทคนิคการสอนโดยผสมผสานเทคโนโลยีทั้งจากภายนอกและในห้องเรียน 

นอกจากผู้เรียนจะเรียนรู้ทักษะด้านภาษาอังกฤษและซึมซับวัฒนธรรมความหลากหลายจากอาจารย์ผู้สอนแล้ว ยังได้รับประสบการณ์ เรียนรู้ในความแตกต่างจากเพื่อนร่วมชั้นเรียนที่มาจากหลากหลายประเทศทั้ง ภูฏาน จีน ฝรั่งเศส อินเดีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ สวีเดน ไต้หวัน และประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นหนึ่งในจุดเด่นของการศึกษาที่ PC ที่จะได้รู้จักเพื่อนและสร้างเครือข่ายที่สามารถสานต่อไปจนถึงการเข้าศึกษาที่ MUIC นอกจากนี้นักเรียนจะได้เรียนรู้ และสร้างความร่วมมือกับกลุ่มสังคมอื่นๆนอกชั้นเรียน จากทั่วโลกผ่านการจัดกิจกรรม ทั้งอาจารย์ เพื่อนนักเรียน หรือกลุ่มเครือข่ายที่มีความสนใจเรื่องเดียวกัน รวมถึงกลุ่มอาสาสมัครต่างๆ ที่ช่วยเสริมสร้างทักษะสำคัญนอกห้องเรียน ที่ก่อให้เกิดความรอบรู้มากขึ้น อีกทั้งนักเรียน PC ยังสามารถใช้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัยทั้ง ห้องสมุด ศูนย์การเรียนรู้ ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่ร่มรื่น ช่วยเสริมสร้างบรรยากาศการเรียนระดับมหาวิทยาลัยได้เป็นอย่างดีอีกด้วย