ค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี

ค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี

ค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี

อัตราค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมนักศึกษา

ค่าหน่วยกิต สัญชาติไทยต่างสัญชาติ
รายวิชาบรรยายหน่วยกิตละ3,3004,700
รายวิชาปฏิบัติหน่วยกิตละ6,0007,500
ค่าธรรมเนียมและค่าปรับ   
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า (เฉพาะนักศึกษาใหม่)จ่ายครั้งเดียว10,00010,000
ค่าธรรมเนียมเพื่อบำรุงการศึกษาภาคการศึกษาละ20,00020,000
กรณีลงทะเบียนล่าช้ากว่ากำหนดภาคการศึกษาละ1,0001,000
กรณีชำระค่าลงทะเบียนล่าช้ากว่ากำหนด (รวมภาคฤดูร้อน)วันละ 100 สูงสุด 1,000100-1,000100-1,000
ค่าธรรมเนียมการขอเปลี่ยนรายวิชาครั้งที่ 2ครั้งละ500500
ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมที่ไม่ใช่เงินสด โดยใช้บัตรเครดิตหรือ e-Wallet หรือช่องทางอื่น ๆ ให้นักศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบชำระค่าธรรมเนียม
  การทำธุรกรรมตามอัตราที่สถาบันการเงินกำหนด   
ค่าธรรมเนียมการขอลดรายวิชาที่ชำระไว้ (Drop Fee 10% ของค่าหน่วยกิต)  
ค่าประกันสุขภาพนักศึกษาต่างชาติเต็มเวลา*ภาคการศึกษาละ                        –                        1,500
 *ค่าใช้จ่ายอาจมีการเปลี่ยนแปลง   
อัตราค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมโดยประมาณสำหรับการศึกษา 4 ปี   
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต   
   – สาขาวิชาวัฒนธรรมนานาชาติศึกษาและภาษาบาท                787,800                  1,020,200
   – สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและกิจการทั่วโลกบาท                761,400                     982,600
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต   
   – สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจบาท                843,900                  1,100,100
   – สาขาวิชาการเงินบาท                843,900                  1,100,100
   – สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศบาท                843,900                  1,100,100
   – สาขาวิชาการตลาดบาท                843,900                  1,100,100
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต   
   – สาขาวิชาสื่อและการสื่อสารบาท                832,200                  1,068,800
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต   
   – สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์บาท                954,600                  1,203,400
หลักสูตรการจัดการบัณฑิต   
   – สาขาวิชาผู้ประกอบการด้านธุรกิจการเดินทางและธุรกิจบริการบาท                794,400                  1,029,600
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต   
   – สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์บาท                819,900                  1,058,600
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต   
   – สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์บาท                805,800                  1,031,200
   – สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพบาท                865,800                  1,106,200
   – สาขาวิชาเคมีบาท                869,700                  1,112,800
   – สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์บาท                816,300                  1,047,200
   – สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารบาท                845,700                  1,101,600
   – สาขาวิชาฟิสิกส์บาท                860,100                  1,105,400
หลักสูตรศิลปศาสตรและวิทยาศาสตรบัณฑิต: (อัตราค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมโดยประมาณ)  
   – สาขาวิชาเทคโนโลยีสร้างสรรค์ (ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย)               1,134,000                  1,474,200
   ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย สาขาวิชาเทคโนโลยีสร้างสรรค์ นักศึกษาสัญชาติไทยภาคการศึกษาละ 94,500 บาท  
   และนักศึกษาต่างสัญชาติภาคการศึกษาละ 122,850 บาท

 

หมายเหตุ: ค่าธรรมเนียมการศึกษาดังกล่าว อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ (ปรับปรุง ณ วันที่ 28 ธันวาคม  2565)