ค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี

ค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี

ค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี

อัตราค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมนักศึกษา (ID 638xxxx เป็นต้นไป)

ค่าหน่วยกิต   สัญชาติไทย ต่างสัญชาติ
รายวิชาบรรยาย หน่วยกิตละ 3,300 4,700
รายวิชาปฏิบัติ หน่วยกิตละ 6,000 7,500
รายวิชาบรรยายและรายวิชาปฏิบัติในกลุ่มการศึกษาทั่วไป หน่วยกิตละ 3,300 4,700
ค่าธรรมเนียมและค่าปรับ      
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า (เฉพาะนักศึกษาใหม่) จ่ายครั้งเดียว 10,000 10,000
ค่าธรรมเนียมเพื่อบำรุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ 20,000 20,000
กรณีลงทะเบียนล่าช้ากว่ากำหนด ภาคการศึกษาละ 1,000 1,000
กรณีชำระค่าลงทะเบียนล่าช้ากว่ากำหนด (รวมภาคฤดูร้อน) วันละ 100 สูงสุด 1,000 100-1,000 100-1,000
ค่าธรรมเนียมการขอเปลี่ยนรายวิชาครั้งที่ 2 ครั้งละ 500 500
ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมที่ไม่ใช่เงินสด โดยใช้บัตรเครดิตหรือ e-Wallet หรือช่องทางอื่น ๆ ให้นักศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบชำระค่าธรรมเนียม
  การทำธุรกรรมตามอัตราที่สถาบันการเงินกำหนด      
ค่าธรรมเนียมการขอลดรายวิชาที่ชำระไว้ (Drop Fee 10% ของค่าหน่วยกิต)    
ค่าประกันสุขภาพนักศึกษาต่างชาติเต็มเวลา* ภาคการศึกษาละ  – 1,500
 *ค่าใช้จ่ายอาจมีการเปลี่ยนแปลง      
อัตราค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมโดยประมาณสำหรับการศึกษา 4 ปี      
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต      
   – สาขาวิชาวัฒนธรรมนานาชาติศึกษาและภาษา บาท 787,800 1,020,200
   – สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและกิจการทั่วโลก บาท 761,400 982,600
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต      
   – สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ บาท 843,900 1,100,100
   – สาขาวิชาการเงิน บาท 843,900   1,100,100
   – สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ บาท 843,900  1,100,100
   – สาขาวิชาการตลาด บาท 843,900 1,100,100
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต      
   – สาขาวิชาสื่อและการสื่อสาร บาท 832,200 1,068,800
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต      
   – สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ บาท 954,600 1,203,400
หลักสูตรการจัดการบัณฑิต      
   – สาขาวิชาผู้ประกอบการด้านธุรกิจการเดินทางและธุรกิจบริการ บาท 794,400 1,029,600
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต      
   – สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ บาท 819,900 1,058,600
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต      
   – สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ บาท  805,800  1,031,200
   – สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ บาท  865,800  1,106,200
   – สาขาวิชาเคมี บาท  869,700  1,112,800
   – สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ บาท 816,300 1,047,200
   – สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร บาท 845,700 1,101,600
   – สาขาวิชาฟิสิกส์ บาท 860,100 1,105,400
หลักสูตรศิลปศาสตรและวิทยาศาสตรบัณฑิต    
      – สาขาวิชาเทคโนโลยีสร้างสรรค์  บาท  1,134,000 1,474,200
   – ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย ภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษาละ  บาท 94,500 122,850
   – ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย ภาคฤดูร้อน  บาท 47,250 61,425

หมายเหตุ: ค่าธรรมเนียมการศึกษาดังกล่าว อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ (ปรับปรุง ณ วันที่ 6 มิถุนายน  2566)