หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรที่วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดลเปิดสอน

สาขาวิชาที่หลากหลายของวิทยาลัยฯ เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เลือกศึกษา ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรีหรือระดับบัณฑิตศึกษาที่เหมาะสมกับนักศึกษา นอกจากนี้โปรแกรม PC / MP จะทำให้นักศึกษามีพื้นฐานที่ถูกต้องเมื่อศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย