สำนักงานกลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจ (BBA)

เริ่มประสบการณ์การเรียนรู้ได้ที่

วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล (MUIC)

รับสมัครและจัดสอบ

ติดต่อหน่วยรับสมัครและจัดสอบ
icdad@mahidol.ac.th

สาขาวิชาการตลาด

สาขาวิชาการตลาด

สาขาวิชาการตลาด สอนทักษะด้านการตลาดที่สำคัญในการประกอบธุรกิจ อันประกอบด้วย การทำวิจัยเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับความต้องการของลูกค้า, การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่หรือปรับแต่งผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่, การกำหนดราคา, การบริหารช่องทางการจัดจำหน่าย, สื่อสารการตลาดที่ครอบคลุมทั้งสื่อมาตรฐานและสื่อดิจิตัล โดยหลักสูตรได้เตรียมความรู้ด้านการตลาดเพื่อให้นักศึกษาใช้เป็นรากฐานในการวิเคราะห์ตลาดและสร้างกลยุทธ์การตลาดที่มีความโดดเด่น สามารถปรับใช้ภายใต้สภาพแวดล้อมของตลาดที่แตกต่างกัน ผ่านการเรียนการสอนที่ผสมผสานระหว่างการบรรยาย การอภิปรายในชั้นเรียน กรณีศึกษา และโครงการต่างๆ

ปริญญาที่ได้รับ
บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)

สำหรับนักศึกษา ID 63XXXX
เป็นต้นไป

สำหรับรหัสนักศึกษา
61XXXX-62XXXX

โอกาสการอาชีพ
  • ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ในบริษัทท้องถิ่นและบริษัทข้ามชาติ
  • นักวิจัยในบริษัทวิจัยและ / หรือบริษัทในธุรกิจบริการข้อมูล
  • ผู้บริหารคู่ค้า / ตัวแทนโฆษณา
  • พนักงานรัฐวิสาหกิจ
  • ตำแหน่งในสถาบัน / องค์กรระหว่างประเทศหรือองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร
  • ผู้ประกอบการธุรกิจ
  • บัณฑิตวิทยาลัยการตลาด / การวิจัยการตลาด / การสื่อสารการตลาด / โลจิสติกส์
  • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ)