กลุ่มสาขาวิชาจิตรกรรมและศิลปกรรม

B.A.

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (B.F.A.)

สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์

B.Com.Arts.

นิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.)

สาขาวิชาสื่อและการสื่อสาร

ทำไมต้องเรียน FAA

  • สร้างผู้นำเทรนด์ที่ปรับเปลี่ยนใหม่:ซึ่งก็คือผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมทำงานกับสื่อและเทคโนโลยีการออกแบบในปัจจุบันและสามารถปรับเปลี่ยนให้เข้ากับอนาคต
  • โปรแกรมเชิงปฏิบัติที่เน้นการสื่อสารผ่านสื่อและการออกแบบ
  • เข้าร่วมกับคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ซึ่งจะมีส่วนร่วมในสังคมด้วยการเชื่อมโยงศิลปะกับธุรกิจ
  • สร้างสื่อโดยการพัฒนาผู้สร้างเนื้อหาโดยเน้นที่ความสัมพันธ์, การเล่าเรื่องและการบรรจบกันของแพลตฟอร์ม
  • ให้ความรู้แก่นักออกแบบรุ่นใหม่ผ่านการฝึกฝนอย่างสร้างสรรค์ในสตูดิโออันเป็นประสบการณ์ตรงที่เน้นกระบวนการออกแบบ

สาขาวิชาที่เปิดสอน

สำนักงานกลุ่มสาขาวิชาจิตรกรรมและศิลปกรรม
ห้อง 632 ชั้น 6 อาคารอทิตยาทร

เวลาทำการ
วันจันทร์ – ถึงวันศุกร์ 8.00 น. – 17.00 น.
โทรศัพท์/แฟกซ์
อีมเล์