หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)

หลักสูตรปริญญาโท

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)

โปรแกรมบริหารธุรกิจของวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จะได้รับการยอมรับในระดับสากลในฐานะผู้นำในการให้การศึกษาด้านธุรกิจที่มีคุณภาพและหลากหลาย

ให้การศึกษาที่มีความหลากหลายและการศึกษาภาคปฏิบัติเพื่อพัฒนาบัณฑิตให้รอบรู้; และส่งเสริมการวิจัยและบริการที่มีส่วนร่วมในสังคมโลกที่เป็นนวัตกรรมและยั่งยืนให้มากขึ้น

แหล่งข้อมูลสำหรับนักศึกษา

วิทยาลัยนานาชาติยังมีหลักสูตรปริญญาตรี / ปริญญาโท MBA แบบรวมหรือหลักสูตร MBA 4 + 1 สำหรับนักศึกษาปัจจุบันของวิทยาลัยฯในทุกสาขา เรากำลังมองหานักศึกษาที่ต้องการเผชิญกับความท้าทายในโลกธุรกิจ โปรแกรมถูกออกแบบมาเพื่อให้นักศึกษามีทักษะการจัดการที่มีประสิทธิภาพและขยายขอบเขตของนักศึกษา หลักสูตร MBA ทั้งสองรูปแบบเสนอประสบการณ์การเรียนและตัวเลือกเดียวกัน แต่มีแผนการเรียนและเวลาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาที่แตกต่างกัน

ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจที่ MUIC มีโอกาสในการประกอบอาชีพในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจและสังคมในภาครัฐและเอกชน นักศึกษายังสามารถทำหน้าที่เป็นนักยุทธศาสตร์ธุรกิจ ผู้เจรจาต่อรอง และผู้แก้ปัญหา รวมถึงผู้ให้คำปรึกษาและการวิเคราะห์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่ของการพัฒนาธุรกิจ

ผลการเรียนรู้

ความเฉียบแหลมทางธุรกิจ: นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ปัญหาทางธุรกิจที่ซับซ้อนและทำการตัดสินใจเชิงตรรกะ
สหวิทยาการ: นักศึกษาสามารถแก้ปัญหาทางธุรกิจโดยใช้ความรู้จากหลากหลายสาขา
จริยธรรม:นักศึกษาสามารถเข้าใจและประเมินประเด็นด้านจริยธรรมในบริบททางธุรกิจ
การวิเคราะห์เชิงปริมาณ: นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจในเชิงปริมาณ
การทำงานเป็นทีม:นักศึกษาสามารถทำงานเป็นส่วนหนึ่งของทีมที่ประสบความสำเร็จ
การสื่อสาร: นักศึกษาสามารถสื่อสารอย่างมืออาชีพและมีประสิทธิภาพในบริบททางธุรกิจ
เทคโนโลยีสารสนเทศ: นักศึกษาสามารถแก้ปัญหาทางธุรกิจโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

ประสบการณ์เรียนของนักศึกษา

สำนักงานบัณฑิตศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ (iGS)