ข้อกำหนดในการจบการศึกษา

ข้อกำหนดในการจบการศึกษา

ข้อกำหนดในการจบการศึกษา

เพื่อจบการศึกษา นักศึกษาต้อง

เรียนเต็มเวลาให้เสร็จสมบูรณ์ตามโครงสร้างหลักสูตร สำเร็จรายวิชาที่จำเป็นทั้งหมดและรับบันทึกการให้เกรดที่ตรงตามข้อกำหนดของหลักสูตร ได้เกรดเฉลี่ยอย่างน้อย 3.00 ตามข้อกำหนดของหลักสูตร มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดความสามารถทางภาษาต่างประเทศที่ประกาศโดยบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ผ่านการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ / สารนิพนธ์ด้วยผลการสอบที่ผ่าน (หากผ่านโดยมีเงื่อนไข นักศึกษาจะต้องแก้ไขวิทยานิพนธ์ / สารนิพนธ์จนกว่าจะผ่านผลการสอบดังกล่าว) ส่งวิทยานิพนธ์ / สารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์พร้อมบทคัดย่อและแผ่นดิสเก็ตต์หรือซีดี (ไฟล์ PDF) ให้บัณฑิตวิทยาลัย นักศึกษาในแผน B จะต้องผ่านการสอบ Comprehensive Examination ก่อนการสอบข้อเขียนสารนิพนธ์ ส่งเอกสารที่แสดงว่าวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ (1) ได้รับการตีพิมพ์หรือ (2) ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการอื่น ๆ ที่มีการทบทวนโดยการตรวจทานผลงานที่ดำเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญอีกคนหนึ่งหรือ (3) ถูกนำเสนอในการประชุมวิชาการ มีการตรวจสอบและดำเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญอีกคนหนึ่ง

การสอบแบบแผนเรียน B

นักศึกษาที่เลือกแผนการเรียนแบบ B จะต้องทำการสอบ Comprehensive Examination เพื่อสอบป้องกันสารนิพนธ์และจบการศึกษา

Comprehensive Examination ซึ่งมีการจัดสอบปีละสองครั้ง ครอบคลุมเนื้อหาจากหลักสูตรที่กำหนดในระดับปริญญาโท

หมายเหตุ: นักศึกษาจะต้องผ่านการสอบ Comprehensive Examination ก่อนที่จะสอบป้องกันสารนิพนธ์ครั้งสุดท้าย

คุณสมบัติ
นักศึกษาสามารถทำข้อสอบ Comprehensive Examination ได้ หลังจากเรียนจบหลักสูตรที่จำเป็นทั้งหมดโดยมีเกรดเฉลี่ยขั้นต่ำ B และเกรดเฉลี่ยอย่างน้อย 3.00

หากนักศึกษาสอบไม่ผ่านเพียงส่วนเดียว นักศึกษาอาจทำการสอบส่วนที่ไม่ผ่านในการสอบครั้งต่อไป

นักศึกษาจะต้องกรอกแบบฟอร์มใบสมัครและชำระค่าธรรมเนียม 2,000 บาทสำหรับการสอบทุกครั้ง. คลิกที่นี่สำหรับแบบฟอร์มใบสมัคร(PDF)

คลิกที่นี่สำหรับแบบฟอร์มใบสมัคร(PDF)