การวางแผนกลยุทธ์และการพัฒนาคุณภาพ

เกี่ยวกับ MUIC

แผนยุทธศาสตร์

การวางแผนเชิงกลยุทธ์และการพัฒนาคุณภาพ

ฝ่ายการวางแผนกลยุทธฺและพัฒนาคุณภาพภายใต้การกำกับดูแลของรองคณบดีฝ่ายการวางแผนกลยุทธ์และพัฒนาคุณภาพ มีหน้าที่รับผิดชอบหลัก 2 ประการ คือ งานด้านการวางแผนกลยุทธ์ และงานด้านการพัฒนาคุณภาพของวิทยาลัยนานาชาติ

ด้านการวางแผนกลยุทธ์

 • ขับเคลื่อนกระบวนการวางแผนกลยุทธ์ และช่วยสนับสนุนในการตั้งเป้าหมายระยะยาวและวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของวิทยาลัย
 • ประสานงานด้านการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน (Performance Agreement) ระหว่างวิทยาลัยกับมหาวิทยาลัยมหิดล
 • ให้ข้อเสนอแนะในการปรับเปลี่ยนแผนกลยุทธ์ วิธีการทำงาน และกฎระเบียบ ตามแนวโน้มสถานการณ์ปัจจุบัน ผลประโยชน์ที่วิทยาลัยจะได้รับ และความเสี่ยงที่เกิดจากการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ใหม่
 • ประชาสัมพันธ์และสื่อสารแผนกลยุทธ์ของวิทยาลัยให้ผู้มี
 • ส่วนได้ส่วนเสีย นักศึกษา พนักงาน และอาจารย์รับทราบโดยทั่วกัน
 • กระตุ้นให้บุคลากรของวิทยาลัยทุกคนจัดทำแผนปฏิบัติการและข้อตกลงการปฏิบัติงาน แล้วนำไปสู่การปฏิบัติ
 • ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานตามแผนปฏิบัติการและข้อตกลงการปฏิบัติงานที่จัดทำไว้
 • เป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการและติดตามการดำเนินโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์และประเมินประสิทธิผลและความก้าวหน้าของโครงการ.

ด้านการพัฒนาคุณภาพ

 • รณรงค์ให้ทุกภาคส่วนของวิทยาลัยมีการประยุกต์ใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ในการดำเนินงาน
 • ดำเนินการจัดทำและพัฒนารายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Self-Assessment Report: SAR) รวมทั้งการจัดเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินเป็นประจำทุกปี
 • รณรงค์ให้บุคลากรของวิทยาลัยทุกคนทำการประเมินความเสี่ยงของหน่วยงานตนเอง แล้วบริหารจัดการควบคุมความเสี่ยงตามแผนความเสี่ยงที่ตั้งไว้
 • ติดตามและประเมินผลด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลของบริหารความเสี่ยง เพื่อลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้