การเปลี่ยนที่อยู่, เปลี่ยนวิชาเอก

สำหรับนักศึกษาปัจจุบัน

การเปลี่ยนที่อยู่, เปลี่ยนวิชาเอก

การเปลี่ยนที่อยู่, เปลี่ยนวิชาเอก

Dark-gallery_08-1024x683 copy

การขอเปลี่ยนข้อมูลที่พักอาศัย

นักศึกษาที่ขอเปลี่ยนข้อมูลที่พักอาศัยต้องขอแบบฟอร์มการเปลี่ยนที่อยู่จากหน่วยทะเบียน ฝ่ายการศึกษา นักศึกษามีหน้าที่รับผิดชอบในปรับปรุงข้อมูลที่พักอาศัยให้เป็นปัจจุบัน
Dark-showcase-club-11 copy

การย้ายคณะหรือเปลี่ยนสาขาวิชา

นักศึกษาที่ประสงค์จะย้ายคณะหรือเปลี่ยนสาขาวิชาจะต้องยื่นคำร้องผ่าน E-request ในระบบSKY ภายในช่วงเวลาที่กำหนด

วันหลังจากการยื่นคำร้องผ่าน E-request ให้นักศึกษามาติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียน (Registrar Unit; OAA) เพื่อขอรับแบบฟอร์มการย้ายคณะหรือเปลี่ยนสาขาวิชา และจะต้องดำเนินการขั้นตอนต่างๆให้แล้วเสร็จภายในช่วงเวลาการย้ายคณะหรือเปลี่ยนสาขาวิชาตามที่ประกาศในปฏิทินการศึกษา

*นักศึกษาID58XXXXX เป็นต้นไป สามารถเปลี่ยนคณะหรือสาขาวิชาได้แค่ครั้งเดียว

**นักศึกษาสามารถดูรายละเอียดเกณฑ์การย้ายคณะหรือเปลี่ยนสาขาวิชาได้ที่บอร์ด OAA หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เจ้าหน้าที่หน่วยทะเบียน