การเปลี่ยนที่อยู่, เปลี่ยนวิชาเอก

สำหรับนักศึกษาปัจจุบัน

การเปลี่ยนที่อยู่และสาขาวิชา

การเปลี่ยนที่อยู่และสาขาวิชา

Dark-gallery_08-1024x683 copy

การขอเปลี่ยนข้อมูลที่พักอาศัย

นักศึกษาที่ขอเปลี่ยนข้อมูลที่พักอาศัยต้องขอแบบฟอร์มการเปลี่ยนที่อยู่จากหน่วยทะเบียน ฝ่ายการศึกษา นักศึกษามีหน้าที่รับผิดชอบในปรับปรุงข้อมูลที่พักอาศัยให้เป็นปัจจุบัน
Dark-showcase-club-11 copy

การย้ายคณะหรือเปลี่ยนสาขาวิชา

นักศึกษาที่ประสงค์จะย้ายคณะหรือเปลี่ยนสาขาวิชาต้องยื่นคำร้องผ่าน Change major ใน SKY+ ภายในช่วงเวลาที่กำหนดตามปฏิทินการศึกษา (โดยนักศึกษาจะต้องผ่านเกณฑ์การย้ายไปยังสาขาวิชานั้น ๆแล้ว)

หลังจากการยื่นคำร้องผ่าน Change major เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียน (Registrar Unit; OAA) จะส่งแบบฟอร์มการย้ายคณะหรือเปลี่ยนสาขาวิชาให้นักศึกษาผ่านทางอีเมล นักศึกษาจะต้องดำเนินการขั้นตอนต่าง ๆให้แล้วเสร็จภายในช่วงเวลาตามปฏิทินการศึกษาหรือตามภาควิชากำหนด

*นักศึกษาID58XXXXX เป็นต้นไป สามารถเปลี่ยนคณะหรือสาขาวิชาได้แค่ครั้งเดียว **หากนักศึกษาเข้ามาในสาขาวิชาที่ไม่ใช้คะแนนสอบเลขและต้องการย้ายไปยังสาขาที่ต้องใช้คะแนนสอบเลข นักศึกษาจะต้องมีคะแนนสอบเลข MUIC, SAT หรือ ACT ที่อยู่ผ่านเกณฑ์การรับสมัครเข้าในสาขานั้น ๆ

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เจ้าหน้าที่หน่วยทะเบียน ออฟฟิศ OAA ชั้น 3 หรือติดต่อได้ผ่านทางอีเมล icru@mahidol.ac.th