การรับรองมาตรฐาน / ความสำเร็จ

About MUIC

Accreditation / Achievements

การรับรองมาตรฐาน / ความสำเร็จ

การได้รับการรับรองมาตรฐานเป็นสิ่งที่วิทยาลัยนานาชาติให้ความสำคัญ เนื่องจากเป็นการประกันคุณภาพการศึกษาที่แสดงว่าการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยมีคุณภาพเทียบเท่ากับสถาบันการศึกษาทั่วโลก และที่สำคัญ มหาวิทยาลัยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานมีโอกาสในการเจรจาและทำความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยอื่น ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการขยายตัวด้านความร่วมมือระหว่างสถาบันมากยิ่งขึ้น

ในปี พ.ศ. 2562 หลักสูตรการจัดการบริการนานาชาติได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพระดับหลักสูตรจาก 5 สถาบัน คือ เครือข่ายการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยอาเซียน (AUN-QA) และ องค์การการท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติ (TedQual) และปีเดียวกัน กลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษาทางด้านบริหารธุรกิจและการบัญชี (AACSB) และ (CFA) ซึ่งเป็นคุณวุฒิทางด้านวิชาชีพการเงินและการลงทุนระดับสากล

รวมทั้งศูนย์เตรียมพร้อมภาษาและคณิตศาสตร์ (PC) ได้รับการรับรอง มาตรฐานจากสถาบันรับรองสถาบันสอนภาษาของประเทศออสเตรเลีย (NEAS) ซึ่งถือเป็นศูนย์ภาษาแห่งแรกในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองคุณภาพนี้

นอกจากนี้ วิทยาลัยฯ ยังมีความภาคภูมิใจในความสำเร็จของนักศึกษา คณาจารย์ และพนักงาน ซึ่งเป็นข้อพิสูจน์ด้านความมุ่งมั่นของวิทยาลัยนานาชาติในการมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อนำไปสู่การเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำระดับสากล

คุณวุฒิทางด้านวิชาชีพการเงินและการลงทุนระดับสากล (CFA)

หลักสูตรการเงินของวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดลได้รับการยอมรับให้เข้าร่วมโครงการ Chartered Financial Analyst (CFA) ของมหาวิทยาลัยในเดือนมิถุนายน 2562 ทำให้มหาวิทยาลัยมีความแตกต่างในการเป็นสถาบันการศึกษาระดับสูงแห่งที่ 4 ที่เข้าร่วมกับสถาบัน CFA ระดับปริญญาตรี การได้รับการตอบรับเข้าร่วมโครงการ University Affiliation หมายความว่า วิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดลมีหลักสูตรที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพสูงในด้านการเงินและเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ CFA ทำให้ผู้สำเร็จการศึกษาด้านการเงินของเราเป็นที่ต้องการของบริษัทชั้นนำของประเทศไทย

สถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษาทางด้านบริหารธุรกิจและการบัญชี (AACSB)

มาตรฐาน AACSB เป็นมาตรฐานที่ใช้ในการประเมินภารกิจ การดำเนินงาน คุณสมบัติ และการมีส่วนร่วม ของกลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ทำให้นักศึกษาและผู้ปกครองมั่นใจได้ว่ากลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจมีการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพสูงสุด เป็นการรับประกันต่อผู้ว่าจ้างงานว่า ผู้สำเร็จการศึกษาด้านบริหารธุรกิจจากสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน AACSB พร้อมที่จะปฏิบัติงานตั้งแต่วันแรกที่เข้าทำงาน ในปัจจุบันมีคณะบริหารธุรกิจจากสถาบันการศึกษาทั่วโลกไม่ถึง 8% ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน AACSB

หลายปีที่ผ่านมา กลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิทยาลัยนานาชาติ ได้ดำเนินแผนงานตามกรอบของ AACSB โดยมีการปรับปรุงวิสัยทัศน์และพันธกิจของกลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจ จัดตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สร้างความมั่นใจในการประกันการเรียนรู้ (AoL) สำหรับวิชาบังคับ และพัฒนาคุณสมบัติของคณาจารย์ ซึ่งความก้าวหน้าในการดำเนินงานแสดงในรูปภาพด้านล่าง จนในที่สุด กลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจก็ได้รับการรับรองมาตรฐาน AACSB เมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ.2562

สถาบันรับรองสถาบันสอนภาษาของประเทศออสเตรเลีย (NEAS)

NEAS เป็นองค์กรที่ได้รับการยอมรับทั่วโลกในฐานะองค์กรที่ให้การประกันคุณภาพการสอนภาษาอังกฤษและผู้ให้บริการด้านอาชีวศึกษาในประเทศออสเตรเลียและนานาประเทศ NEAS สร้างและรักษามาตรฐานการประกันคุณภาพที่สูงตามมาตรฐานที่รัฐบาลของประเทศออสเตรเลียกำหนด และจะมีการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอว่าแต่ละศูนย์ยังคงรักษามาตรฐานไว้อยู่ตลอดเวลา NEAS รับรองศูนย์ภาษาอังกฤษในสถาบันการศึกษาทั้งระดับมหาวิทยาลัย วิทยาลัย และโรงเรียนมัธยม ศูนย์ที่ได้รับการรับรองจะได้รับเครื่องหมายคุณภาพของ NEAS ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

การประกันคุณภาพเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (AUN-QA)

หลายปีที่ผ่านมา การประกันคุณภาพเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (AUN-QA) มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างรากฐานที่มั่นคงให้แก่มหาวิทยาลัยของประเทศสมาชิกอาเซียน ในการทำความเข้าใจระบบของกันและกัน การประกันคุณภาพตามเกณฑ์ AUN-QA จะรักษาเอกลักษณ์ของแต่ละสถาบัน ในขณะเดียวกันก็แบ่งปันความเชี่ยวชาญระหว่างสมาชิกด้วยกัน นอกจากนี้ ยังเป็นที่ประชุมสำหรับสมาชิกมหาวิทยาลัยที่มีประสบการณ์เพื่อช่วยเหลือพันธมิตรใหม่ ๆ ขณะนี้เครือข่ายพร้อมที่จะขยายความร่วมมือเพื่อแบ่งปันและเรียนรู้ เนื่องจากการประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่องถือเป็นแนวที่ดีที่สุด ที่ทำให้เกิดความร่วมมือ การเปรียบเทียบ และการทำงานร่วมกันแบบ peer-to-peer

หลักสูตรการจัดการบริการนานาชาติได้รับการรับรองมาตรฐานตามเกณฑ์ AUN-QA ในปี พ.ศ.2561 และหลักสูตรบริหารธุรกิจได้รับการรับรอง เมื่อปี พ.ศ.2556

ตราสัญลักษณ์ Thailand Trust Mark

ตราสัญลักษณ์ Thailand Trust Mark ที่ปรากฏบนหน้าแรกของเว็บไซต์วิทยาลัยนานาชาติ เป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความมุ่งมั่นของวิทยาลัยนานาชาติสู่ความเป็นสากลและความเป็นเลิศทางวิชาการ

กระทรวงพาณิชย์ได้เปิดตัว Thailand Trust Mark เพื่อส่งเสริมสินค้าและบริการที่มีคุณภาพสูงของไทยไม่เพียงแต่ในตลาดภายในประเทศ แต่ยังรวมถึงในเวทีระหว่างประเทศด้วย นอกเหนือจากหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ประเภทอาหาร ไลฟ์สไตล์ แฟชั่น อุตสาหกรรม และบริการ ยังครอบคลุมถึงบริการทางการแพทย์ สุขภาพ และการศึกษานานาชาติ

จุดประสงค์ของกระทรวงพาณิชย์ในการมอบตราสัญลักษณ์ คือ การเปิดโอกาสทางการตลาดที่มากขึ้นสำหรับผู้ผลิต/ ผู้ให้บริการ รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นในหมู่ผู้บริโภค เพราะทุกผลิตภัณฑ์/ บริการ ที่มีเครื่องหมายนี้ต้องผ่านมาตรฐานการผลิตที่เชื่อถือได้ และมีมาตรฐานคุณภาพระดับสากล

มาตรฐาน TedQual โดยองค์การท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติ (UNWTO)

การรับรองมาตรฐาน TedQual โดยองค์การท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติ (UNWTO) เป็นมาตรฐานคุณภาพการศึกษาด้านการท่องเที่ยว การฝึกอบรม และการวิจัย ที่เน้นการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง การรับรองดังกล่าวจะพิจารณาความสอดคล้องของแผนการศึกษา โครงสร้างพื้นฐาน และการสนับสนุนการสอน ซึ่งประกอบด้วย นโยบาย เครื่องมือ และกลไกการสนับสนุนในการจัดการ การบริหารความต่อเนื่องของกลไกที่โปร่งใสในการคัดเลือกอาจารย์ และปัจจัยที่เอื้อต่อการพัฒนาวิชาชีพ และความเกี่ยวข้องของเนื้อหาของหลักสูตรกับความต้องการของภาคการท่องเที่ยว 

สาขาวิชาการจัดการบริการนานาชาติ ของวิทยาลัยนานาชาติ เป็นหลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาตรีแห่งแรกในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน TedQual จาก UNWTO

รางวัลสำนักงานสีเขียวประจำปี พ.ศ.2559

วิทยาลัยนานาชาติได้รับรางวัลเหรียญทองสำนักงานสีเขียว ประจำปี พ.ศ. 2559 จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และส่งเสริมพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รางวัลสำนักงานสีเขียวเป็นความพยายามที่จะสร้างความตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมในหมู่พนักงาน โดยการสนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกเพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อมผ่านความเคยชินในการทำงาน

รางวัล Thailand Energy Awards 2016

วิทยาลัยนานาชาติได้รับรางวัล Thailand Energy Awards ด้านการอนุรักษ์พลังงานประเภทควบคุมอาคารในปี พ.ศ.2559 จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (DEDE) ของกระทรวงพลังงาน วิทยาลัยนานาชาติได้ดำเนินโครงการหลายโครงการที่ส่งเสริมประสิทธิภาพการใช้พลังงานในสถานที่ทำงานเพื่อลดการใช้พลังงานที่ไม่จำเป็น และสร้างความตระหนักในหมู่อาจารย์และพนักงาน