ผู้สมัครแบบทั่วไป

วิธีการรับสมัคร

ผู้สมัครแบบทั่วไป

สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์

กำหนดการรับสมัคร รอบที่ 1 - รอบที่ 4

รอบที่ วันรับสมัคร วันสอบ วันเปิดภาคเรียน
ภาคการศึกษาที่ 1
1
23 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2567 18 พฤษภาคม 2567 16 กันยายน 2567
2
2 – 15 กรกฎาคม 2567 3 สิงหาคม 2567 16 กันยายน 2567
ภาคการศึกษาที่ 2
3
1 – 11 ตุลาคม 2567 26 ตุลาคม 2567 6 มกราคม 2568
ภาคการศึกษาที่ 3
4
7 – 20 มกราคม 2568 8 กุมภาพันธ์ 2568 21 เมษายน 2568
รายชื่อนักศึกษาที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาและได้ชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าจะถูกส่งเข้าระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (Thai University Central Admission System: TCAS)

วิธีการรับสมัคร (ผู้สมัครแบบทั่วไป: สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์)

 • โรงเรียนมัธยมศึกษาหลักสูตรไทย 
  (มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ / กศน.)
 • โรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย
  (US Grade 12 / AS/A-Level / IB Diploma/IB Course Result / BTEC / French Baccalaureate)
 • วุฒิ General Educational Development (GED)
  (ผู้สมัครที่ยื่นผลสอบ GED จะต้องมีคะแนนรวมขั้นต่ำ 600 คะแนน และมีคะแนนขั้นต่ำในแต่ละวิชา 145 คะแนน และมีใบแสดงผลการเรียนก่อนสอบ GED)
 • จบการศึกษาจากต่างประเทศ (Overseas)
 1. สำเนาใบแสดงผลการเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
 2. สำเนาใบประกาศนียบัตร (ปพ.2 สำหรับโรงเรียนไทย) หรือประกาศนียบัตรจากโรงเรียนนานาชาติ หรือต่างประเทศ (กรณีสำเร็จการศึกษาแล้ว)
 3. จดหมายรับรองการเป็นนักเรียน (กรณีกำลังศึกษาอยู่)
 4. รูปถ่ายขนาด 450×350 pixels   (ชุดนักเรียนหรือชุดสุภาพ)
 1. ผลสอบภาษาอังกฤษฉบับจริงและอิเล็กทรอนิกส์ TOEFL (iBT) หรือ IELTS (Academic) หรือ PTE (Academic) หรือ Duolingo English Test ที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี (ถ้ามี) ดังนี้


  *ผู้สมัครสามารถยื่นเรื่องส่งผลคะแนนภาษาอังกฤษแบบอิเล็กทรอนิกส์ล่วงหน้าก่อนถึงรอบการรับสมัคร ศูนย์สอบจะใช้ระยะเวลาดำเนินการประมาณ 10 วันทำการนับจากวันที่ยื่นเรื่องส่งผลคะแนน (คลิกที่นี่ เพื่อดูวิธีส่งผลคะแนน)

  TOEFL (iBT)

  Overall

  69

  *** ยื่นเรื่องส่งผลคะแนนได้ที่ ***
  www.ets.org
  Code C186
  IELTS (Academic) Overall
  6.0
  *** ส่งผลคะแนน อิเล็กทรอนิกส์ได้โดย *** ติดต่อ
  IDP or British Council
  PTE (Academic Overall
  50
  *** ยื่นเรื่องส่งผลคะแนนได้ที่ www.pearsonpte.com/sendingyourscores
  Duolingo Overall
  100
  *** ยื่นเรื่องส่งผลคะแนนได้ที่
  https://englishtest.duolingo.com/applicants
 1. ผลสอบคณิตศาสตร์ฉบับจริงและอิเล็กทรอนิกส์ ACT (Math) หรือ SAT (Math) มีอายุไม่เกิน 2 ปี (ถ้ามี)

  *ผู้สมัครสามารถยื่นเรื่องส่งผลคะแนนคณิตศาสตร์แบบอิเล็กทรอนิกส์ล่วงหน้าก่อนถึงรอบการรับสมัคร ศูนย๋สอบจะใช้ระยะเวลาดำเนินการประมาณ 10 วันทำการนับจากวันที่ยื่นเรื่องส่งผลคะแนน (คลิกที่นี่ เพื่อดูวิธีส่งผลคะแนน)
  สาขาวิชา ACT (Math) หรือ New SAT (Math)
  วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีสร้างสรรค์ 25 600
  บริหารธุรกิจ 25 600
  สื่อและการสื่อสาร 18 500
  ผู้ประกอบการด้านธุรกิจการเดินทางและธุรกิจบริการ 18 500
  Order score via www.act.org Code 7958 Order score via www.collegeboard.org Code 7208

***สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ สาขาวิชาวัฒนธรรมนานาชาติศึกษาและภาษา และสาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและกิจการทั่วโลก ไม่ต้องยื่นคะแนน  ACT (Math score)  และ  New SAT (Math score)

 1. สำเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (สำหรับนักเรียนต่างชาติ)
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน (สำหรับนักเรียนไทย)
 3. ค่าสมัครสอบ
  • ค่าธรรมเนียมการสมัครและการสอบ 1,000 บาท
  • TOEFL (ITP) 1,200 บาท
  • Essay Writing 500 บาท
  • Mathematics 500 บาท

ขั้นตอนการสมัครและชำระค่าสมัคร

ติดต่อหน่วยรับสมัครและจัดสอบ

สำหรับสมัครผู้สมัครสอบระดับปริญญาตรี

Add Your Heading Text Here