หลักสูตรระดับปริญญาบัณฑิต

นักศึกษาระดับปริญญาตรีของวิทยาลัยนานาชาติ สามารถเลือกเรียนวิชาเอก 16 สาขาในสาขาศิลปศาสตร์ วิทยาศาสตร์ บริหารธุรกิจ การท่องเที่ยวและการโรงแรม ศิลปกรรม และวิศวกรรม

ผู้ประกอบการธุรกิจการ

Request More Information