สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

2+2 Dual-Degree

สาขาวิชาเคมีจัดให้มีการเรียนแบบสองปริญญาในสี่ปี
(สองปีในไทยและสองปีในออสเตรเลีย)

B.Sc. (Chemistry) – B.Sc. (Forensic and Analytical Science)

Joint Pathway Program

สำนักงานกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์

เริ่มประสบการณ์การเรียนรู้ได้ที่

วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล (MUIC)

รับสมัครและจัดสอบ

ติดต่อหน่วยรับสมัครและจัดสอบ
icdad@mahidol.ac.th

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

การเรียนการสอนภายในสาขาวางรากฐานมาจาก วิศวกรรมไฟฟ้า ประกอบกับ วิทยากรคอมพิวเตอร์ ครอบคลุมเนื้อหาหลายๆ ด้าน อาทิเช่น พื้นฐานโครงสร้างคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ วงจรคอมพิวเตอร์ ไมโครโพรเซสเซอร์ ระบบเชิงเลข ไปจนถึงทฤษฎีเกี่ยวกับการออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เนื้อหาประกอบด้วย
  • วิศวกรรมซอฟต์แวร์ ฐานข้อมูล ระบบสารสนเทศการจัดการข้อมูล การทำเหมืองข้อมูล การบีบอัดข้อมูล
  • เครือข่ายคอมพิวเตอร์ การสื่อสารข้อมูล ความปลอดภัยของข้อมูล ความมั่นคงของเครือข่าย
  • การประยุกต์ทางอุตสาหกรรม และ อินเตอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง(IoT) ระบบฝังตัว ระบบอัจฉริยะ ปัญญาประดิษฐ์ ระบบฐานความรู้ การประมวลผลสัญญาณภาพ
นักศึกษามีโอกาสได้เลือกศึกษาตามความสนใจ ความถนัด และยังสามารถนำความรู้ในด้านต่างๆ มาประยุกต์ใช้งานร่วมกัน เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และโอกาสในการฝึกงานในบริษัทที่มีชื่อเสียงในภาคเอกชน
ปริญญาที่ได้รับ
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)

สำหรับนักศึกษา ID 63XXXX
เป็นต้นไป

สำหรับรหัสนักศึกษา
61XXXX-62XXXX

โอกาสการอาชีพ
  • โอกาสในการทำงานในสายงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์สามารถทำงานได้หลากหลายอุตสาหกรรมเนื่องจาก พื้นฐานการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์มีอยู่ในทุกองค์กร และมีความต้องการสูงขึ้นเรื่อยๆ ทั้งภาคองค์กรภาครัฐ และเอกชน ตัวอย่างอาชีพ
  • วิศวกรด้านออกแบบระบบฝังตัว หรือ อินเตอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง
  • วิศวกรด้านออกแบบ และดูแลระบบคอมพิวเตอร์
  • วิศวกรข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์
  • วิศวกรด้าน Network และ Security