2+2 Dual-Degree

สาขาวิชาเคมีจัดให้มีการเรียนแบบสองปริญญาในสี่ปี
(สองปีในไทยและสองปีในออสเตรเลีย)

B.Sc. (Chemistry) – B.Sc. (Forensic and Analytical Science)

Joint Pathway Program

สำนักงานกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์

เริ่มประสบการณ์การเรียนรู้ได้ที่

วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล

รับสมัครและจัดสอบ

ติดต่อหน่วยรับสมัครและจัดสอบ
icdad@mahidol.ac.th

การฝึกงาน

การฝึกงาน

ด้วยความร่วมมืออย่างกว้างขวางกับผู้นำด้านการศึกษาและภาคอุตสาหกรรมทั่วโลกหลักสูตรวิทยาศาสตร์ของเราเสนอ 

  • โอกาสทางการศึกษาแบบร่วมมือ เปิดโอกาสให้นักศึกษาร่วมงานกับพันธมิตรอุตสาหกรรมของเรา