รายงานประจำปี

เกี่ยวกับ MUIC

รายงานประจำปี

รายงานประจำปี

รายงานประจำปีของวิทยาลัยนานาชาติจะนำเสนอผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณของวิทยาลัย เนื้อหาของรายงานประกอบด้วย ปรัชญาของวิทยาลัย ผู้นำ โครงสร้างองค์กร ข้อมูลในภาพรวมของกลุ่มสาขาวิชา ฝ่ายสนับสนุน บุคลากร กิจกรรมสำคัญในแต่ละปี รวมทั้งความสำเร็จของนักศึกษา อาจารย์ และพนักงาน