ข้อมูลการรับสมัครสอบคัดเลือก

ข้อมูลการเตรียมสอบเข้า

ช่วงเวลาเปิดรับสมัคร:
23 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2567 (รอบ 1)

ตารางสอบคัดเลือก

23 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2567 (รอบที่ 1)

ดาวน์โหลดขั้นตอน, คู่มือ และตัวอย่างข้อสอบ

ข่าวประชาสัมพันธ์และประกาศ

ไม่พบประกาศ

ติดต่อหน่วยรับสมัครและจัดสอบ

สำหรับสมัครสอบระดับปริญญาตรี