วินัยและการรักษาวินัย

กิจกรรมนักศึกษา

วินัยและการรักษาวินัย

วินัยและการรักษาวินัย

ข้อบังคับวินัยนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนดขึ้นเพื่อปกป้องและรักษาสภาพแวดล้อมด้านการศึกษาภายในวิทยาเขต ทางวิทยาลัยฯ มีสิทธิ์ที่จะกระทำการใดๆ ที่จำเป็นเพื่อปกป้อง ความปลอดภัย และสวัสดิภาพของนักศึกษาทุกคนในวิทยาเขต
การละเมิดกฎหมายและวินัยนักศึกษา

นักศึกษาต้องรับผิดชอบและเคารพ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของวิทยาลัยฯ ในกรณีที่ละเมิดกฎหมายต่างๆ เช่น การทำร้ายร่างกาย การลักทรัพย์ การครองครองสิ่งผิดกฎหมาย การกระทำผิดกฎ และอื่นๆ ทางวิทยาลัยฯ จะดำเนินการส่งเรื่องให้กับเจ้าหน้าที่ทางการที่เกี่ยวข้อง 

วินัยและการรักษาวินัย

นักศึกษาต้องรักษาวินัยและจรรยาบรรณ และปฏิบัติตามที่บัญญัติไว้ในข้อบังคับ และประกาศของมหาวิทยาลัย และวิทยาลัยฯ โดยเคร่งครัดอยู่เสมอ

 1. นักศึกษาต้องรักษาไว้ซึ่งความสามัคคี ความสงบเรียบร้อย ชื่อเสียง และเกียรติคุณของมหาวิทยาลัย ห้ามก่อเหตุวุ่นวาย ทำร้ายร่างกาย หรือทำลายทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยหรือของบุคคลอื่น
 2. นักศึกษาต้องประพฤติตนเป็นสุภาพชน ไม่ประพฤติในสิ่งที่อาจนำมาซึ่งความเสื่อมเสียหรือเสียหายแก่ตนเอง บุคคลอื่นหรือมหาวิทยาลัย
 3. นักศึกษาต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่ง หรือคำตักเตือนของอาจารย์และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยในการปฏิบัติหน้าที่
 4. นักศึกษาต้องแต่งชุดนักศึกษา หรือแต่งกายสุภาพเรียบร้อย ให้ถูกต้องตามข้อบังคับและประกาศของมหาวิทยาลัยหรือส่วนงาน

ในกรณีที่เข้าชั้นเรียน เข้าห้องสอบ หรือติดต่อส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย นักศึกษาต้องแขวนหรือแสดงหรือติดบัตรประจำตัวนักศึกษา เพื่อให้อาจารย์หรือเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยตรวจสอบได้ตลอดเวลา

 1. นักศึกษาต้องไม่ดื่มสุรา ของมึนเมา ในบริเวณมหาวิทยาลัยหรือเมื่ออยู่ในชุดนักศึกษา
 2. นักศึกษาต้องไม่สูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ของมหาวิทยาลัย
 3. นักศึกษากระทำการดังต่อไปนี้ ถือว่าเป็นการกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง
  • เล่นการพนัน หรือกระทำการใด ๆ ที่เกี่ยวกับการพนันหรือมีส่วนเกี่ยวข้องสนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิด
  • กระทำการใด ๆ ที่เข้าข่ายเป็นการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดที่มีโทษทางอาญา
  • กระทำการใด ๆ ที่เข้าข่ายเป็นการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่มีโทษทางอาญาซึ่งเป็นการกระทำอุกอาจร้ายแรง
  • กระทำการใด ๆ แก่ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย โดยเจตนา เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่มหาวิทยาลัยอย่างร้ายแรง
  • ครอบครองหรือนำอาวุธปืน หรือสิ่งอันตรายร้ายแรงเข้ามาในมหาวิทยาลัย ซึ่งอาจเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของผู้อื่น
  • กระทำการลามก อนาจาร หรือกระทำความผิดเกี่ยวกับเพศ หรือประพฤติผิดศีลธรรมอันดี อันเป็นเหตุให้เสื่อมเสียแก่มหาวิทยาลัยอย่างร้ายแรง
  • ทำร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุให้มีผู้ได้รับอันตรายสาหัส หรือถึงแก่ความตาย หรือเป็นเหตุให้เสื่อมเสียแก่มหาวิทยาลัยอย่างร้ายแรง
  • ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
  • กระทำการทุจริตในการสอบหรือการวัดผลการศึกษาของมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานอื่นทั้งที่เป็นของรัฐหรือเอกชน หรือทุจริตในการทำวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์
  • จัดทำ เผยแพร่ หรือมีไว้ครอบครองซึ่งสื่อ สิ่งพิมพ์ สิ่งวาด หรือสิ่งเขียน หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือกระทำการอื่นใด อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่มหาวิทยาลัยอย่างร้ายแรง
  • ปลอมลายมือชื่อผู้อื่น ปลอมเอกสารหรือแก้ไขข้อความในเอกสารที่แท้จริง หรือใช้เอกสารเช่นว่านั้นเป็นหลักฐานต่อมหาวิทยาลัย ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่มหาวิทยาลัยอย่างร้ายแรง
  • กระทำการใด ๆ ที่นำมาซึ่งความเสื่อมเสียแก่เกียรติศักดิ์ความเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยและเป็นเหตุให้เสื่อมเสียแก่มหาวิทยาลัยอย่างร้ายแรง
 4. นักศึกษาผู้ใดกระทำผิดวินัยตามที่บัญญัติไว้ในประกาศนี้ จะต้องได้รับโทษทางวินัย
  • กรณีกระทำผิดวินัยไม่ร้ายแรง
   • ว่ากล่าวตักเตือน
   • ทำทัณฑ์บน
 5. กรณีกระทำผิดวินัยร้ายแรง
  • ตัดสิทธิการเข้าสอบในทุกรายวิชาหรือบางรายวิชา
  • ให้พักการศึกษา มีกำหนดไม่เกินหนึ่งปีการศึกษา
  • ไม่เสนอชื่อเพื่อขออนุมัติให้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร เป็นเวลาไม่เกินหนึ่งปีการศึกษา
  • ให้พ้นสภาพนักศึกษา
**อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

งานกิจการนักศึกษา

จันทร์ – ศุกร์ 8.00-17.00 น.