เกี่ยวกับ MUIC

คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีคณะกรรมการบริหารเป็นผู้กำหนดแนวทางและนโยบาย สำหรับแผนงานระยะสั้น ระยะยาว และการบริหารงานต่างๆ

คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ

ทีมผู้บริหาร

รศ. ดร. ชาญชัย ผลถานุกิติถาวร

รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและสารสนเทศ

ผศ. ดร. ชมพูนุท ผ่องจิตร์

รองคณบดีฝ่ายการศึกษา

รศ. ดร.ยิ่งยศ เจียรวุฑฒิ

รองคณบดีฝ่ายการคลังและทรัพยากรบุคคล

ผศ. Dale Alan Konstanz

รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

รศ.ดร.ชนิดา หันสวาสดิ์

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและการบริการวิชาการ

ดร.ลัดดาวัลย์ เจียรวิทยกิจ

รองคณบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ผศ. ดร.ภัสริณ รอดโพธิ์ทอง วงศ์กำแหง

รองคณบดีฝ่ายการวางแผนกลยุทธ์และ
พัฒนาคุณภาพ

นางสาววิมลสิริ เหมทานนท์

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

ผศ. ดร. Ruchi Agarwal

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษา

ผศ. ดร.ฆนัท ตั้งวงศ์ศานต์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและสารสนเทศ
- กำกับดูแลงานด้านระบบงานสารสนเทศของวิทยาลัยฯ

รศ.ดร. Claus Schreier

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและการบริการวิชาการ
- กำกับดูแลงานด้านวิจัยและการบริการวิชาการ

ผศ. ดร.กันดาภา ตาณะสุต

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการคลัง
- กำกับดูแลงานด้านการเงินและงานพัสดุ

ดร.ประทีป ว่องวีระยุทธ์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล
- กำกับดูแลงานด้านทรัพยากรบุคคล

นายทรงพล สังข์ทอง

ผู้ช่วยรองคณบดีฝ่ายการศึกษา

นายกวิน มงคลประภา

ผู้ช่วยรองคณบดีฝ่ายการวางแผนกลยุทธ์และพัฒนาคุณภาพ