ค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตร PC/MP

ค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตร PC/MP

ค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตร PC/MP

หากนักเรียนที่พำนักในต่างประเทศและได้รับการตอบรับเข้าเรียนจาก PC Direct Track จะได้รับคำแนะนำให้ชำระค่าธรรมเนียมโดยการโอนเงินระหว่างประเทศไปยังวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ดังนี้

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายต่อ Quarter

(บาท / USD)

จำนวนเงินต่อ Quarter (บาท/USD)

นักเรียนไทย/นักเรียนต่างชาติ ที่ผ่านการสอบเข้าวิทยาลัยนานาชาติ
นักเรียนต่างชาติ (จากการสมัครเรียนผ่าน PC Direct Track
ค่าลงทะเบียน PC*
40,400 / 1,347
ค่าเรียนวิชาคณิตศาสตร์*
8,000 / 266
ค่าทดสอบระดับความรู้ (ชำระครั้งเดียว)
1,500 / 50
ค่าธรรมเนียมนักเรียนต่างชาติ (ชำระครั้งเดียว)
5,000 / 166
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด
48,400 THB (1,610 USD)
54,900 THB (1,830 USD)
หมายเหตุ *นักเรียน PC2 PC3 หรือ PC4 อาจต้องเรียนวิชาคณิตศาสตร์ขึ้นอยู่กับผลการทดสอบความรู้ด้านคณิตศาสตร์ โดยนักเรียนต้องชำระค่าลงทะเบียนวิชาคณิตศาสตร์ 8,000 บาท

ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมของโปรแกรมพื้นฐานทางคณิตศาสตร์
Mathematics Foundations Program (MP)

ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมของหลักสูตรพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ (MP)
(ขึ้นอยู่กับ PC Quarter)

จำนวนเงินต่อรายวิชา
(บาท / USD)

หลักสูตร MP (10 สัปดาห์)

30,000 / 1,000

หมายเหตุ

  • อัตราแลกเปลี่ยนโดยประมาณ 1 USD เท่ากับ 30 บาท