ชมรมและใบรับรอง

กิจกรรมนักศึกษา

ชมรมและใบรับรอง

ชมรมและใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมนอกหลักสูตร

หนึ่งในความรับผิดชอบหลักของสโมสรนักศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ คือการควบคุมดูแลชมรมนักศึกษา เพื่อช่วยพัฒนาทักษะของนักศึกษาทั้งการด้านสื่อสาร การทำงานเป็นทีม เสริมสร้างภาวะความเป็นผู้นำและได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาวิทยาลัยนานาชาติและชุมชนมากขึ้น โดยผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมนอกหลักสูตรต่าง ๆ

การเข้าร่วมกิจกรรมของชมรม การประชุมวิชาการหรือการแข่งขันต่าง ๆ ของนักศึกษา จะถูกบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมในระบบฐานข้อมูลกิจกรรม เมื่อสำเร็จการศึกษานักศึกษาจะได้รับใบรับรองดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่างๆ เช่น เป็นหลักฐานประกอบการสมัครเข้าทำงาน การยื่นประกอบการพิจารณาขอทุนการศึกษา หรืออื่นๆ

ใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมนอกหลักสูตร วิทยาลัยนานาชาติ (Activity Transcript)

ใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมนอกหลักสูตรของวิทยาลัยนานาชาติ จะช่วยนักศึกษาในการบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งกิจกรรมภายในและกิจกรรมภายนอกมหาวิทยาลัย โดยนักศึกษาสามารถตรวจสอบการบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมของตนเองได้จากระบบ SKY

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง กำหนดให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล พุทธศักราช 2564 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้ประสบการณ์นอกเหนือจากการเรียนในชั้นเรียน และเพื่อให้การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยมหิดลจึงกำหนดให้นักศึกษาที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป (นักศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ ตั้งแต่รหัส 628 เป็นต้นไป) เข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรตลอดระยะเวลาการศึกษาในมหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีรายละเอียดดังนี้
 • นักศึกษาต้องผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร โดยมีจำนวนหน่วยชั่วโมงการเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 100 หน่วยชั่วโมง ตามรายละเอียดแนบ นักศึกษาจะได้รับการบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมในระบบ Activity Transcript
 • นักศึกษาจะต้องเข้าร่วมเป็นสมาชิกของชมรมใดชมรมหนึ่งอย่างน้อย 1 ชมรม นักศึกษาจะได้รับการบันทึกการเข้าร่วมชมรมในระบบ Activity Transcript
นักศึกษาที่ผ่านเงื่อนไขข้างต้น สามารถแจ้งความประสงค์ขอรับใบรับรองกิจกรรมของมหาวิทยาลัยมหิดลได้ เมื่อสำเร็จการศึกษา และสามารถตรวจสอบการเข้าร่วมกิจกรรมได้ผ่านเว็บไซต์ https://smartedu.mahidol.ac.th/  นักศึกษาสาสามารถตรวจสอบข่าวสารกิจกรรมต่าง ๆ ได้ที่เว็บไซต์ต่อไปนี้

ขั้นตอนการให้บริการ

 1. นักศึกษาสามารถส่งคำร้องเพื่อขอรับใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรได้ 2 ช่องทาง 
  • ที่สำนักงานงานกิจการนักศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ ใช้ระยะเวลาดำเนินการประมาณ 10 นาที
  • ยื่นคำร้องผ่านระบบออนไลน์เพื่อเข้าสู่ลิงก์กรอกคำร้อง Linkhttps://goo.gl/forms/1gscoXYzQ2wQuY9t1 ใช้ระยะเวลาดำเนินการประมาณ 10 นาที
 1. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคำร้องของนักศึกษาในช่วงเวลาราชการ การดำเนินการอาจจะล่าช้าหากนักศึกษายื่นคำร้องในวันเสาร์-อาทิตย์ วันหยุดราชการ หรือนอกเวลาราชการ ใช้ระยะเวลาดำเนินการ 3 วันทำการ

ส่วนงานที่รับผิดชอบ 
งานกิจการนักศึกษา ชั้น 1 อาคาร 1 วิทยาลัยนานาชาติ
เบอร์โทรศัพท์  02 700 5000 ต่อ 1621
Email icsa@mahidol.ac.th
เปิดให้บริการวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00-17.00น. และปิดทำการในวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ
ค่าธรรมเนียมการให้บริการ       ไม่เสียค่าใช้จ่าย

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง กำหนดให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล พุทธศักราช 2564

 • ใช้ในการสมัครศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาทั้งในและต่างประเทศ
 • ใช้ในการสมัครฝึกงาน
 • ใช้ในการสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา
 • ใช้ในการสมัครงาน
 • ใช้ในการสมัครทุนการศึกษา
 • ใช้ในการสมัครเข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมพิเศษ (ทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย)
 1. ข้อมูลส่วนบุคคล
 2. ข้อมูลการเข้าร่วมชมรมหรือองค์กรนักศึกษา
 3. ข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรม
 • เข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษาภายในวิทยาลัยนานาชาติ เช่น กิจกรรมสโมสรนักศึกษา กิจกรรมชมรม กิจกรรมภาควิชาหรือภายในวิทยาลัยฯ
 • เข้าร่วมกิจกรรมภายนอกมหาวิทยาลัย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 • นักศึกษาสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและขอบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมนอกมหาวิทยาลัยได้ที่งานกิจการนักศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ

รายชื่อชมรมของวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล