ชมรมและใบรับรอง

กิจกรรมนักศึกษา

ชมรมและใบรับรอง

ชมรมและใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมนอกหลักสูตร

หนึ่งในความรับผิดชอบหลักของสโมสรนักศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ คือการควบคุมดูแลชมรมนักศึกษา เพื่อช่วยพัฒนาทักษะของนักศึกษาทั้งการด้านสื่อสาร การทำงานเป็นทีม เสริมสร้างภาวะความเป็นผู้นำและได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาวิทยาลัยนานาชาติและชุมชนมากขึ้น โดยผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมนอกหลักสูตรต่าง ๆ

การเข้าร่วมกิจกรรมของชมรม การประชุมวิชาการหรือการแข่งขันต่าง ๆ ของนักศึกษา จะถูกบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมในระบบฐานข้อมูลกิจกรรม เมื่อสำเร็จการศึกษานักศึกษาจะได้รับใบรับรองดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่างๆ เช่น เป็นหลักฐานประกอบการสมัครเข้าทำงาน การยื่นประกอบการพิจารณาขอทุนการศึกษา หรืออื่นๆ

ใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมนอกหลักสูตร วิทยาลัยนานาชาติ (Activity Transcript)

ใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมนอกหลักสูตรของวิทยาลัยนานาชาติ จะช่วยนักศึกษาในการบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งกิจกรรมภายในและกิจกรรมภายนอกมหาวิทยาลัย โดยนักศึกษาสามารถตรวจสอบการบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมของตนเองได้จากระบบ SKY

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง กำหนดให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล พุทธศักราช 2564 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้ประสบการณ์นอกเหนือจากการเรียนในชั้นเรียน และเพื่อให้การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยมหิดลจึงกำหนดให้นักศึกษาที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป (นักศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ ตั้งแต่รหัส 628 เป็นต้นไป) เข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรตลอดระยะเวลาการศึกษาในมหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีรายละเอียดดังนี้
 • นักศึกษาต้องผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร โดยมีจำนวนหน่วยชั่วโมงการเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 100 หน่วยชั่วโมง ตามรายละเอียดแนบ นักศึกษาจะได้รับการบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมในระบบ Activity Transcript
 • นักศึกษาจะต้องเข้าร่วมเป็นสมาชิกของชมรมใดชมรมหนึ่งอย่างน้อย 1 ชมรม นักศึกษาจะได้รับการบันทึกการเข้าร่วมชมรมในระบบ Activity Transcript
นักศึกษาที่ผ่านเงื่อนไขข้างต้น สามารถแจ้งความประสงค์ขอรับใบรับรองกิจกรรมของมหาวิทยาลัยมหิดลได้ เมื่อสำเร็จการศึกษา และสามารถตรวจสอบการเข้าร่วมกิจกรรมได้ผ่านเว็บไซต์ https://smartedu.mahidol.ac.th/  นักศึกษาสาสามารถตรวจสอบข่าวสารกิจกรรมต่าง ๆ ได้ที่เว็บไซต์ต่อไปนี้

นักศึกษาสามารถส่งคำร้องเพื่อขอรับใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ได้ที่งานกิจการนักศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย หรือยื่นคำร้องผ่านระบบออนไลน์บนลิงค์ต่อไปนี้ เพื่อเข้าสู่ลิงก์กรอกคำร้อง โดยใช้ระยะเวลาดำเนินการ 3 วันทำการ (เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบคำร้องของคุณในช่วงเวลาราชการ การดำเนินการอาจจะล่าช้าหากคุณยื่นคำร้องในวันเสาร์-อาทิตย์ วันหยุดราชการ หรือนอกเวลาราชการ – งานกิจการนักศึกษาเปิดให้บริการวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00-17.00น. และปิดทำการในวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)

Linkhttps://goo.gl/forms/1gscoXYzQ2wQuY9t1

 • ใช้ในการสมัครศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาทั้งในและต่างประเทศ
 • ใช้ในการสมัครฝึกงาน
 • ใช้ในการสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา
 • ใช้ในการสมัครงาน
 • ใช้ในการสมัครทุนการศึกษา
 • ใช้ในการสมัครเข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมพิเศษ (ทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย)
 1. ข้อมูลส่วนบุคคล
 2. ข้อมูลการเข้าร่วมชมรมหรือองค์กรนักศึกษา
 3. ข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรม
 • เข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษาภายในวิทยาลัยนานาชาติ เช่น กิจกรรมสโมสรนักศึกษา กิจกรรมชมรม กิจกรรมภาควิชาหรือภายในวิทยาลัยฯ
 • เข้าร่วมกิจกรรมภายนอกมหาวิทยาลัย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 • นักศึกษาสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและขอบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมนอกมหาวิทยาลัยได้ที่งานกิจการนักศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ

รายชื่อชมรมของวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

ART04

ชมรมศิลปะ

ชมรมศิลปะจัดตั้งขึ้นเพื่อฝึกฝนและสนับสนุนนักศึกษาที่มีความสนใจในศิลปะประเภทต่าง ๆ โดยมีทั้งกิจกรรมวาดภาพระบายสีซึ่งจัดเป็นรายสัปดาห์ กิจกรรมประดิษฐ์สร้างสรรค์ และกิจกรรมทัศนศึกษา ชมนิทรรศการศิลปะ
ALC01

ชมรมสัตว์โลกเพื่อนรัก

ชมรมสัตว์โลกเพื่อนรักจัดตั้งขึ้นเพื่อผู้ที่รักสัตว์และสนใจเรื่องการดูแลสัตว์ต่าง ๆ ที่ต้องการความช่วยเหลือ สมาชิกชมรมจะได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสุนัขจรจัดและสัตว์อื่น ๆ นอกจากนี้ทางชมรมยังเปิดโอกาสให้นักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ได้ใช้ความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการช่วยเหลือสัตว์เลี้ยงหรือสัตว์เร่ร่อนในพื้นที่ใกล้เคียงมหาวิทยาลัยอีกด้วย
390_ASC

ชมรมไอแซ็ค

“ไอแซ็ค” เป็นองค์กรไม่แสวงผลกำไรที่ดำเนินการโดยเยาวชนที่ใหญ่ที่สุดในโลก ชมรมไอแซ็คเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจได้พัฒนาภาวะความเป็นผู้นำ และสัมผัสประสบการณ์อาสาสมัครข้ามวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนสร้างความตระหนักและสร้างสรรค์สิ่งที่ดีให้แก่สังคม
BGC01

ชมรมบอร์ดเกมส์

ชมรมบอร์ดเกมส์จัดตั้งขึ้นเพื่อผู้ที่ชื่นชอบบอร์ดเกมส์ทุกชนิด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะด้านการคิดเชิงวิพากษ์ การเจรจาต่อรอง และความคิดสร้างสรรค์ไปพร้อมกันให้แก่สมาชิก
390xCareer-Insight-Club

ชมรมรู้ลึกในสายงาน

ชมรมรู้ลึกในสายงานช่วยเพิ่มประสบการณ์และโอกาสที่หลากหลายให้กับนักศึกษาจากอุตสาหกรรมต่าง ๆ ผ่านการทำกิจกรรมของคลับ อาทิเช่น การเยี่ยมชมบริษัท, การอบรมเชิงปฏิบัติการ, การแข่งขันต่าง ๆ รวมถึงการสร้างสรรค์วีดีโอและกิจกรรมอื่น ๆ ที่จะช่วยให้นักศึกษาได้เปิดโลกการทำงานจากการสำรวจเตรียมพร้อมทางด้านทักษะที่จำเป็น และประยุกต์ใช้ความรู้ อีกทั้งยังเป็นช่องทางที่จะช่วยนักศึกษาในการสร้างเครือข่ายใหม่กับบริษัทจากหลากหลายอุตสาหกรรม
01_MUIC_Thai_Cheer_club_Join_MU_freshmen

ชมรมเชียร์และเต้น

ชมรมเชียร์และเต้นประกอบด้วยการเต้นและการแสดงหลากหลายประเภท ได้แก่ การเต้นแบบร่วมสมัย การแสดงของผู้นำเชียร์ และการแสดงของคฑากร โดยชมรมจัดให้มีการซ้อมเป็นสัปดาห์ เพื่อร่วมแสดงในกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย
CYC01

ชมรมจักรยาน

ชมรมจักรยานจัดตั้งขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิกได้เรียนรู้การขี่จักรยานอย่างถูกวิธี การขี่จักรยานถือเป็นการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและยังได้เพลิดเพลินกับทิวทัศน์ระหว่างการปั่นจักรยาน นอกจากนี้ชมรมยังมีส่วนร่วมในการแข่งขันปั่นจักรยานทั้งในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ
DIV01

ชมรมดำน้ำ

ชมรมดำน้ำเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจได้สำรวจโลกใต้ทะเลของประเทศไทย และเรียนรู้ทักษะการดำน้ำในราคาย่อมเยาว์ นอกจากนี้ทางชมรมยังจัดให้มีกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดชายหาดและปลูกปะการังอีกด้วย โดยชมรมเน้นความสำคัญเรื่องความปลอดภัยและการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล
DEB01

ชมรมโต้สาระวาที

ชมรมโต้สาระวาทีเป็นชมรมหนึ่งที่ได้รับการยกย่องในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ชมรมได้มีส่วนร่วมในการแข่งขันทั้งในระดับประเทศ ระดับภาคพื้นทวีป และระดับนานาชาติ นอกจากนี้วิทยาลัยนานาชาติและชมรมโต้สาระวาทีเคยเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันโต้สาระวาทีระดับนานาชาติ ร่วมกับคณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย ในปี 2018 อีกด้วย
INN01

ชมรมบัณฑิตทางโลกบัณฑิตทางธรรม

ชมรมบัณฑิตทางโลกบัณฑิตทางธรรม จัดตั้งขึ้นเพื่อให้สมาชิกที่มีความหลากหลายเชื้อชาติ และวัฒนธรรมมาอยู่ในองค์กรเดียวกันได้พบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์และมุ่งเน้นเรื่องการปฏิบัติธรรมตามวิถีพุทธ นอกจากนี้ทางชมรมยังจัดให้มีกิจกรรมทัศนศึกษา ตามศาสนสถานของศาสนาต่าง ๆ เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้เรื่องศาสนาผ่านการท่องเที่ยวอีกด้วย
KEN01

ชมรมเคนโด

ชมรมเคนโดจัดให้มีการฝึกฝนทักษะศิลปะการป้องกันตัวสำหรับผู้ที่สนใจ และเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันเคนโดให้แก่สมาชิกชมรมอีกด้วย
MUS02

ชมรมดนตรี

ชมรมดนตรีเปิดโอกาสให้ผู้ที่ชอบฟังเพลงหรือชอบเล่นดนตรีสากล ได้ฝึกซ้อม เรียนรู้วิธีการเล่นดนตรีและแสดงความสามารถทางดนตรี นอกจากนี้ทางชมรมยังจัดการแข่งขันวงดนตรีและคอนเสิร์ตขนาดเล็กในกิจกรรมต่าง ๆ ของวิทยาลัยอีกด้วย
YOU02

ชมรมวิชาชีพรุ่นเยาว์

ชมรมวิชาชีพรุ่นเยาว์จัดตั้งขึ้นเพื่อให้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาทางธุรกิจ ชมรมจัดให้สมาชิกได้ฝึกฝนโจทย์ที่หลากหลายเพื่อพัฒนาทักษะการนำเสนอ นอกจากนี้ชมรมยังได้รับรางวัลจากการแข่งขันการวิเคราะห์ปัญหาทางธุรกิจหลากหลายรางวัลทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติอีกด้วย
MUIC_pre-club-01

ชมรมสหประชาชาติจำลอง แห่งวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

สหประชาชาติจำลอง (Model United Nations) เป็นกิจกกรมที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้ถึงกลไกและระบบการปฏิบัติงานขององค์การสหประชาชาติ ผ่านการจำลองบทบาทการเป็นผู้แทนจากประเทศต่างๆ โดยในการประชุมสหประชาชาติจำลอง ผู้เข้าร่วมในฐานะผู้แทนจะได้กล่าวถ้อยแถลง ร่วมกันร่างนโยบาย และเจรจาเพื่อแก้ไขปัญหาระดับโลกตามขั้นตอนและกระบวนการขององค์การสหประชาชาติ สมาชิกของชมรมจะมีโอกาสในการเข้าร่วมการประชุม และพัฒนาทักษะในหลากหลายด้าน เช่น การค้นคว้า, การคิดอย่างเป็นระบบ, การร่างนโยบาย, การพูดในที่สาธารณะ, การทูต เป็นต้น
390xMuay-Thai-Club

ชมรมมวยไทย

ชมรมมวยไทยเป็นชมรมที่สอนศิลปะการต่อสู้และการป้องกันตัวแบบไทยๆ สมาชิกจะได้เรียนรู้ทั้งศาสตร์และศิลป์ที่แท้จริงของแม่ไม้มวยไทย และสามารถนำเอาความรู้ไปใช้ในชีวิตจริงได้ ชมรมมวยไทยเป็นที่นิยมของนักศึกษาทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติอย่างมาก จึงถือว่าเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ช่วยเผยแพร่ศิลปะของไทยสู่สากลอีกทางหนึ่งด้วย
NAT02

ชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นชมรมที่ปลูกฝังให้นักศึกษาได้ตระหนักและเห็นคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และเรียนรู้ถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันผ่านการทำกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมต่าง ๆ
PHO02

ชมรมถ่ายภาพ

ชมรมถ่ายภาพเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจได้เรียนรู้พื้นฐานการถ่ายภาพและการใช้เทคโนโลยีสื่อผสมต่าง ๆ กิจกรรมของชมรมประกอบด้วยการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ กล้องดิจิตอล โทรศัพท์มือถือ เป็นหลัก นอกจากนี้ทางชมรมยังจัดให้มีกิจกรรมทัศนศึกษาเพื่อการพัฒนาทักษะการถ่ายภาพเป็นประจำทุกภาคการศึกษาอีกด้วย
RAK01

ชมรมรากแก้ว

ชมรมรากแก้ว เป็นชมรมที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาที่สนใจเข้าไปร่วมพัฒนาชุมชน เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเสริมสร้างภาวะความเป็นผู้นำ สร้างการเปลี่ยนแปลงให้แก่ชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียง
390xSigma-Club

ชมรมซิกม่า

ชมรมซิกมา คือแหล่งรวบรวมบุคคลทีมีความแตกต่างหลากหลาย เป็นผลรวมของสิ่งที่มีความหมาย ซิกมาเป็นตัวอักษรกรีกลำดับที่ 18 อักษรพิมพ์ใหญ่ของซิกมาในทางคณิตศาสตร์หมายถึงผลบวกหรือผลรวม ซึ่งเปรียบได้กับชมรมซิกมาที่มีการรวบรวมแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และทักษะต่าง ๆ จากสมาชิกที่มีความหลากหลาย เพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนความรู้เพื่อการพัฒนาตนเองให้ดียิ่งขึ้น
390xSign-Language-Club

ชมรมภาษามือ

ชมรมภาษามือก่อตั้งขึ้นโดยกลุ่มนักศึกษาที่มุ่งมั่นและทุ่มเทกับการสอนภาษามือแบบอเมริกันและภาษามือแบบไทยแก่นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ เพื่อประโยชน์แก่นักศึกษา, คนพิการทางหู และความก้าวหน้าของสังคมโดยรวม ซึ่งรวมถึงกิจกรรมแบบโต้ตอบกับคนพิการทางหู เช่นการไปทัศนศึกษาโรงเรียนสอนคนหูหนวก, กิจกรรมเยี่ยมสถานประกอบการที่มีพนักงานเป็นผู้พิการทางการได้ยิน เป็นต้น โดยชมรมมีจุดประสงค์เพื่อให้นักศึกษากลายเป็นพลเมืองที่ดีและมีความรับผิดชอบต่อสังคม ลดช่องว่างระหว่างชุมชน และสนับสนุนให้ชุมชนก้าวหน้าต่อไป
SPO04

ชมรมกีฬา

ชมรมกีฬาเหมาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและการสร้างมิตรภาพผ่านการเล่นกีฬาต่าง ๆ ชมรมกีฬาประกอบด้วยกีฬาอเมริกันแฟล็กฟุตบอล บาสเกตบอล แบตมินตันและฟุตบอล ชมรมกีฬายังจัดให้มีการแข่งขันกีฬา ในแต่ละภาคการศึกษาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมในการแข่งขันกีฬาในประเภทต่าง ๆ ทั้งในและนอกมหาวิทยาลัยอีกด้วย
SCI01

ชมรมวิทยาศาสตร์

ชมรมวิทยาศาสตร์เป็นชมรมสำหรับผู้ที่มีความสนใจในวิทยาศาสตร์หลากหลายแขนง เพื่อมาแลกเปลี่ยนความรู้ต่างๆ โดยกิจกรรมชมรมจะเป็นกิจกรรมที่เน้นการเรียนรู้ผ่านสิ่งใกล้ตัว หรือชีวิตประจำวันของนักศึกษาเป็นหลัก
THM02

ชมรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม

ชมรมการท่องเที่ยวและการโรงแรมก่อตั้งขึ้นโดยนักศึกษาจากหลักสูตรการจัดการบริการนานาชาติ เพื่อพัฒนาทักษะและความรู้ด้านการท่องเที่ยวและการบริการผ่านกิจกรรมเสวนา โดยเชิญวิทยากรที่เป็นศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จมาแบ่งปันความรู้ให้แก่ผู้เข้าร่วม นอกจากนี้ทางชมรมยังมีกิจกรรมอื่นๆ เช่น กิจกรรมทำอาหาร กิจกรรมประดิษฐ์สิ่งของเป็นต้น
VAL01

ชมรมการลงทุน

ชมรมการลงทุนเปิดโอกาสให้สมาชิกได้เรียนรู้เกี่ยวกับการลงทุน โดยเฉพาะในตลาดหุ้นของประเทศไทย ด้วยการใช้เครื่องมือและโปรแกรมที่หลากหลายในตลาดต่างๆ สมาชิกชมรมจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับพื้นฐานการวิเคราะห์การลงทุนเชิงเทคนิค และความรู้ขั้นสูงสำหรับผู้ที่ผ่านชั้นเรียนพื้นฐานมาแล้ว ซึ่งสมาชิกของชมรมสามารถนำเทคนิคและวิธีการต่างๆ ไปปรับใช้ในอนาคตได้
VOL02

ชมรมอาสาและพัฒนาชุมชน

ชมรมอาสาและพัฒนาชุมชนเป็นชมรมที่จัดกิจกรรมลักษณะการบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อเป็นการเพิ่มความรู้ ทักษะ ทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพในกลุ่มเพื่อที่มีจิตสาธารณะได้ทำกิจกรรมร่วมกัน ในแต่ละปีชมรมจะจัดค่ายอาสาและพัฒนาชุมชนเป็นเวลา 10 วัน ในพื้นที่ชนบทของประเทศไทย เพื่อสอนภาษาอังกฤษ สุขอนามัยพื้นฐาน วิชาการต่าง ๆ ให้แก่นักเรียนในชุมชน และยังปรับปรุงและก่อสร้างสิ่งต่าง ๆ ที่จำเป็นเช่น เตาเผาขยะ สนามเด็กเล่น ห้องเรียน ห้องสมุด เป็นต้น