โครงการการศึกษาระยะสั้นของวิทยาลัยนานาชาติ ให้บริการจัดโครงการการศึกษาที่สามารถปรับให้สอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษาและผู้เข้ารับบริการทั้งด้านเนื้อหาวิชาการ กิจกรรมเสริมหลักสูตรด้านวิชาการ และกิจกรรมส่งเสริมด้านศิลปวัฒนธรรม ให้เป็นไปตามงบประมาณและช่วงเวลาที่นักศึกษาและผู้เข้ารับบริการกำหนด โดยสามารถจัดโครงการได้ตลอดทั้งปีการศึกษาเพื่อรองรับต่อความต้องการของนักศึกษาและผู้รับบริการจากทุกภูมิภาคทั่วโลก

วิทยาลัยนานาชาติสามารถให้บริการโครงการการศึกษาระยะสั้นที่ครอบคลุมในสาขาวิชาต่างๆ ทั้งด้านการจัดการการท่องเที่ยว ภาษาศาสตร์ นิเทศศาสตร์ มนุษยศาสตร์ บริหารธุรกิจ วิทยาศาสตร์การแพทย์ สังคมศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม ด้วยประสบการณ์การจัดโครงการกว่า 10 ปี ทีมอาจารย์และเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยฯ สามารถรองรับนักศึกษาและอาจารย์จากหลากหลายสถาบันทั้งจากมหาวิทยาลัยพันธมิตรและมหาวิทยาลัยที่สนใจอื่นๆ รวมถึงสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนจากประเทศที่ต้องการเดินทางมาศึกษาในประเศไทยช่วงระยะเวลาตั้งแต่หนึ่งถึงสี่สัปดาห์

นอกจากการให้บริการด้านวิชาการในห้องเรียน นักศึกษาและผู้รับบริการยังได้มีโอกาสเพิ่มพูนประสบการณ์นอกชั้นเรียนผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ได้จากการศึกษาดูงานในภาครัฐและเอกชนชั้นนำทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ รวมถึงร่วมแบ่งปันประสบการณ์กับนักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัย ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการเตรียมพร้อมเพื่อเป็นพลเมืองโลก

รูปแบบโครงการการศึกษาระยะสั้น

โครงการการศึกษาระยะสั้นตามความต้องการเฉพาะกลุ่ม (Tailor-made Program) ให้บริการแก่นักศึกษาและผู้เข้ารับบริการชาวต่างชาติที่ต้องการมาศึกษาแบบหมู่คณะและมีความสนใจเฉพาะด้าน ได้แก่ ภาษาและวัฒนธรรม การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน การสัมมนาและศึกษาดูงานภาคธุรกิจ วิทยาศาสตร์การแพทย์ การผลิตสื่อเพื่อการสื่อสาร

โครงการการศึกษาภาคฤดูร้อน (Summer Program) ให้บริการแก่นักศึกษาทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ในช่วงปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน ซึ่งสามารถเทียบโอนหน่วยกิตไปยังมหาวิทยาลัยต้นสังกัดได้ โดยวิทยาลัยฯ จะเปิดรายวิชาเพื่อรับสมัครนักศึกษาในภายในเดือนพฤษภาคมและจัดการเรียนการสอนในเดือนกรกฎาคมและสิงหาคมของทุกปี

ภาพกิจกรรมนักศึกษา

ติดต่อเรา

โครงการการศึกษาระยะสั้น

เวลาปฏิบัติงาน: จันทร์-ศุกร์, 8:00 – 17:00 น.
ห้อง 1110, อาคาร 1 ชั้น 1


น.ส.วรดา อภิรัตน์ (หัวหน้าหน่วย)
worada.api@mahidol.ac.th
+66 (0) 2700 5000,ต่อ. 1023


น.ส.บุญรัตน์ กลิ่นเกษร
boonrat.kli@mahidol.edu
+66 (0) 2700 5000, ต่อ 1220