เกี่ยวกับ MUIC

เกี่ยวกับ MUIC

คณะผู้บริหาร/คณาจารย์ตามกลุ่มสาขาวิชา

วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล โดยมีคณะกรรมการบริหารเป็นผู้กำหนดแนวทางและนโยบาย
สำหรับแผนงานระยะสั้น ระยะยาว และการบริหารงานต่างๆ

วิสัยทัศน์,พันธกิจ และ เป้าหมาย

Enriching lives. Expanding potentials. Shaping futures.

MUIC inspires innovation, fosters human potential, and creates new knowledge through the integration of arts and sciences in an international environment, ultimately resulting in education, research, and services to serve the needs of society and benefit humankind.

To be a globally recognized International Liberal Arts College.

MUIC is a leading International Liberal Arts College.

MUIC empowers individuals to define, develop, and realize their potential.

MUIC offers reputable Liberal Arts Education and a family-like international learning environment

To be sustainable and globally recognized as an international Liberal Arts Education institution

Excellence, empathy, integrity, inter-culturalism

Individuals have the potential to shape their future

ข้อมูลตัวเลข ณ ปัจจุบัน

0
ดำเนินการสอนมาแล้ว(ปี)
0
มีคณาจารย์และนักศึกษามากกว่า 40 สัญชาติ
0
มีนักศึกษาระดับปริญญาตรีเต็มเวลามากกว่า 3,000 คนและนักศึกษาระดับปริญญาโท 300 คน
0
ศิษย์เก่า

สิ่งอำนวยความสะดวกและสถานที่

วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล มีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ มากมายในวิทยาลัย เพื่อรองรับการศึกษาและการใช้ชีวิตของนักศึกษา

Play Video