เกี่ยวกับ MUIC

เกี่ยวกับ MUIC

คณะผู้บริหาร/คณาจารย์ตามกลุ่มสาขาวิชา

วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล โดยมีคณะกรรมการบริหารเป็นผู้กำหนดแนวทางและนโยบาย
สำหรับแผนงานระยะสั้น ระยะยาว และการบริหารงานต่างๆ

วิสัยทัศน์,พันธกิจ และ เป้าหมาย

Enriching lives. Expanding potentials. Shaping futures.

MUIC inspires innovation, fosters human potential, and creates new knowledge through the integration of arts and sciences in an international environment, ultimately resulting in education, research, and services to serve the needs of society and benefit humankind.

To be a globally recognized International Liberal Arts College.

MUIC is a leading International Liberal Arts College.

MUIC empowers individuals to define, develop, and realize their potential.

MUIC offers reputable Liberal Arts Education and a family-like international learning environment

To be sustainable and globally recognized as an international Liberal Arts Education institution

Excellence, empathy, integrity, inter-culturalism

Individuals have the potential to shape their future

ค่านิยมหลักขององค์กร

M A S T E R Y 

มีสติเป็นเลิศในงานที่รับผิดชอบ

วิทยาลัยนานาชาติมีวัฒนธรรมแห่งความเชี่ยวชาญซึ่งทุกคนมุ่งสู่ความเป็นเลิศอยู่เสมอ ทั้งในหน้าที่การงานของตนเอง และสภาพแวดล้อมของตน

A L T R U I S M

ทำเพื่อผู้อื่น

วิทยาลัยนานาชาติมีวัฒนธรรม แห่งการมุ่งผลเพื่อผู้อื่นซึ่งคุณค่าสูงสุดที่ทุกคนยึดถือร่วมกันคือการเพิ่มพูนศักยภาพของคน เติมเต็มชีวิต และช่วยผู้อื่นในการหล่อหลอมอนาคตที่ยั่งยืน

H A R M O N Y

ประสานความต่างเพื่อเกิดพลัง มุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน

วิทยาลัยนานาชาติมีวัฒนธรรมแห่งความสามัคคีซึ่งทุกคนทำงานและมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันด้วยมิตรภาพ ทัศนคติที่ดีต่อกัน และความรื่นรมย์

I N T E G R I T Y

ซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม รักษาคำพูด

วิทยาลัยนานาชาติมีวัฒนธรรมแห่งการยึดมั่นในคุณธรรมซึ่งความรับผิดชอบ ความเป็นธรรม และการไม่ละเมิดหลักคุณธรรม ถูกหลอมรวมเข้ากับวิถีการทำงานและการปฏิบัติต่อกันและกัน

D E T E R M I N A T I O N

มุ่งมั่น ฝ่าฟัน จนสำเร็จ

วิทยาลัยนานาชาติมีวัฒนธรรมแห่งความมุ่งมั่นซึ่งทุกคนพร้อมก้าวไปข้างหน้าด้วยความเข้มแข็งถึงแม้ว่าจะพบกับความท้าทายและแรงกดดัน

O R I G I N A L I T Y

คิดและทำสิ่งใหม่

วิทยาลัยนานาชาติมีวัฒนธรรมแห่งการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ผ่านการคิดริเริ่มและนวัตกรรมที่ถูกสร้างขึ้นบนรากฐานอันแข็งแรงที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น

L E A D E R S H I P

กล้าคิด กล้าทำ กล้านำ กล้าเปลี่ยนแปลง

วิทยาลัยนานาชาติมีวัฒนธรรมแห่งความเป็นผู้นำ ซึ่งทุกคนสร้างพลังให้ตัวเองด้วยการฝึกฝนทักษะการเป็นผู้นำ เพื่อวางเส้นทางของตัวเองและก้าวออกจากพื้นที่ปลอดภัย

I N C L U S I O N

หลอมรวมความหลากหลาย

วิทยาลัยนานาชาติมีวัฒนธรรมแห่งการหลอมรวมความหลากหลายที่ซึ่งความแตกต่าง ความหลากหลายนี้ของผู้คน ได้รับการยอมรับและชื่นชมเพื่อสรรค์สร้างสิ่งต่าง ๆ ที่ยิ่งใหญ่

C O N N E C T E D N E S S

เชื่อมสายสัมพันธ์

วิทยาลัยนานาชาติมีวัฒนธรรมแห่งการเชื่อมสายสัมพันธ์ร่วมกันอย่างมืออาชีพระหว่าง นักศึกษา ผู้รับบริการ
บุคลากร และภาพลักษณ์ของมหิดล สู่สังคมแห่งความเป็นเลิศในวงกว้าง

Enriching lives. Expanding potentials. Shaping futures.

MUIC inspires innovation, fosters human potential, and creates new knowledge through the integration of arts and sciences in an international environment, ultimately resulting in education, research, and services to serve the needs of society and benefit humankind.

To be a globally recognized International Liberal Arts College.

MUIC is a leading International Liberal Arts College.

MUIC empowers individuals to define, develop, and realize their potential.

MUIC offers reputable Liberal Arts Education and a family-like international learning environment

To be sustainable and globally recognized as an international Liberal Arts Education institution

Excellence, empathy, integrity, inter-culturalism

Individuals have the potential to shape their future

ข้อมูลตัวเลข ณ ปัจจุบัน

0
ดำเนินการสอนมาแล้ว(ปี)
0
มีคณาจารย์และนักศึกษามากกว่า 30 สัญชาติ
0
มีนักศึกษาระดับปริญญาตรีเต็มเวลามากกว่า 3,000 คนและนักศึกษาระดับปริญญาโท 300 คน
0
ศิษย์เก่า

สิ่งอำนวยความสะดวกและสถานที่

วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล มีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ มากมายในวิทยาลัย เพื่อรองรับการศึกษาและการใช้ชีวิตของนักศึกษา

Play Video